Vård- och landskapsreformen: Förändringsstöd

Från kommun till landskap – åtgärder under övergångsperioden

muutos yhdessä

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras enligt den nya tidsplanen när lagstiftningen godkänts i riksdagen.

Vård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och lagen om ordnande av räddningsväsendet.

Det rör sig om regeringens första proposition om landskapsreformen. Den innehåller ändringarna i de anställdas ställning, överföringen av personalen och i arbetsgivarnas intressebevakning. I propositionen ingår dessutom bestämmelser om landskapsval, ändringarna i lagen om statsandel för kommunal basservice och många andra bestämmelser om landskapen.

Flera lagpaket ska ges på remiss våren 2017

Vård- och landskapsreformen är en omfattande helhet som inbegriper:

 • Lagstiftningspaketet om valfrihet inom social- och hälsovården.
 • Lagstiftningen om andra uppgifter som landskapet ska utföra förutom uppgifterna inom social- och hälsovården, inklusive de tillhörande införandelagarna. Lagstiftningspaketet är ute på remiss.
 • Vissa lagar som bereds särskilt och som ska ges på remiss i vår. Det rör sig om följande lagar:
  • Räddningslagen
  • Lagarna om tillväxttjänster (arbetskrafts- och företagstjänster samt regional utveckling)
  • Trafiklagstiftningen (totalöversynen av lagen om enskilda vägar, landsvägslagen och vägtrafiklagen samt ändringar i transportbalken)
  • Lagen om avbytarservice

Arbetet med lagstiftningen pågår fortfarande när denna publikation utkommer och stora förändringar är fortfarande möjliga. Dessutom bereds en revidering av en stor mängd lagstiftning som gäller innehållet i de uppgifter som landskapen tar över. Den här publikationen bygger på regeringens proposition och lagutkast. Avsikten är att ge en samlad bild av sådant som kommunerna kan beakta redan nu och som det är motiverat att förbereda sig för redan under övergångsperioden.

Tanken är att publikationen kompletteras allt eftersom lagstiftningen tar form.

Kommunförbundet och ministerierna samarbetar kring uppdateringen av handboken för landskapen,den s.k. färdplanen.

 • Arbetet med lagstiftningen pågår och till och med stora förändringar är möjliga.
 • Det lönar sig att ha framförhållning i fråga om de ändringar reformen för med sig.

Det är viktigt med förberedelser

Reformen innebär en stor förändring som påverkar kommunerna på många sätt. Bestämmelserna om det som gäller under övergångsperioden finns huvudsakligen i införandelagen. Därför bör kommunerna noga bekanta sig med den kommande lagstiftningen före tidsfristerna i införandelagen. Kommunerna bör bedöma konsekvenserna för den kommunala ekonomin, de anställda och ordnandet av servicen.

Det lönar sig att redan i förväg säkerställa att avtalen är à jour och att de anställdas arbetsavtal och tjänstebeskrivningar motsvarar de nuvarande uppgifterna. I synnerhet i fråga om fastighetsegendomen finns det skäl att försäkra sig om att registeruppgifterna stämmer, om ägandeförhållandena och objekten för arrendeavtal och om hur arrendet bestäms. Dessutom lönar det sig att komma överens om ändamålsenliga arrangemang för kommunens vidkommande med avtalsparterna. På detta sätt säkerställer man att överföringen av egendom, ansvarsförbindelser och personal motsvarar de uppgifter som landskapen ska överta, och att överföringarna är ändamålsenliga för både kommunerna och landskapen.

Det krävs ett omfattande samarbete mellan kommunerna och landskapen, såväl frivilligt som lagstadgat. Invånarnas välfärd utgör en helhet som både kommunerna och landskapen har ansvar för. De tjänster som landskapen ordnar kräver ett gott och fungerande samarbete och förhandlingar mellan kommunerna och landskapen. Detsamma gäller för främjandet av hälsa, välfärd och säkerhet, utvecklingen av näringarna och regionerna samt en planering av markanvändningen och en bra miljö. Strukturer, praxis och servicehelheter bör planeras med framförhållning. Enligt landskapslagen ska landskapet och kommunerna inom landskapet för varje fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, målen och arbetsfördelningen.

Från gränsytor till kontaktytor – ett utvecklingsinitiativ för samarbetet mellan kommun och landskap (på finska)

Tidsfrister för skyldigheten att lämna sammanställningar

Landskapen övertar organiseringsansvaret för de överförda uppgifterna den 1 januari 2019. Införandelagen och övergångsbestämmelserna innehåller flera tidsfrister för förberedelserna och för inlämnandet av sammanställningarna. Tidsfristerna presenteras i olika avsnitt i denna publikation.

Kommunerna kan fatta beslut som med avseende på reformen är motiverade redan innan de tidsfrister som lagen anger för skyldigheten att lägga fram en sammanställning löper ut. Efter tidsfristen kommer de överförda samkommunernas avtalsfrihet exempelvis i fråga om avtal med kommuner att inskränkas på det sätt som framgår av 30 § i införandelagen. Efter det att samkommunerna lämnat en sammanställning över egendom som överförs (senast den 28 februari 2018) får de inte besluta om ärenden med betydande konsekvenser som binder landskapet.

 

 • Se till att avtalen och de anställdas uppgifter är uppdaterade.
 • Försök förutse kommunens behov av samarbete med landskapet.
 • Kontrollera när sammanställningar ska lämnas över egendom, avtal och andra ansvarsförbindelser.

Landskapen inrättas och företräds av en temporär förvaltning

Stödtjänster, kommuner och landskap

Beredningen av landskapens informationsförvaltning och IKT-lösningar

Kuntahankinnat – kommunernas, beredningsorganets och landskapens gemensamma upphandlingar

Klarlägg vilka avtal som överförs

Kommunernas och samkommunernas egendomsarrangemang och egendomsöverföringar

Att hyra ut kommunernas social- och hälsovårdslokaler till landskapet

Överföring av räddningsverkens egendom

Personal – Kommunarbetsgivarna ger förändringsstöd

Bolagiseringsskyldigheten i fråga om kommunal företagshälsovård skjuts upp

Kommunernas finansiering

Kommunikation om förändring

tags