Närservice

Lähipalvelut

Kommunerna är grunden för välfärdsstaten. Kommuninvånarens vardag är friktionsfri när den service som hör till det dagliga livet fungerar. Detta gäller helheten, med andra ord inte bara de kommunala välfärdstjänsterna, utan också till exempel inköp av livsmedel, transporter och säkerhet. Välfärdstjänsterna utgör i framtiden en omfattande och kompakt helhet bestående av service som produceras av kommunerna, staten, privata sektorn och tredje sektorn.

Närservice innebär olika saker för kommuninvånare i olika åldrar och olika livssituationer. Då varierar också avståndet till närservicen. För de äldre är närservice ofta service som ges i hemmet, medan den för några andra också kan sökas lite längre bort. Vid sidan av tillgången på närservice bör man också beakta tillgängligheten. Servicehelheter borde utvärderas regelbundet också i framtiden både inom den kommunala organisationen och i växelverkan med kommuninvånarna.

Information om närservicen och utvecklingen av den

 

Man kan läsa om definitionen av närservice i Kommunförbundets publikation "Närservice - och vad är det för någonting?"

Omstruktureringarna har format servicestrukturerna avsevärt. Närservicen har omformats också mitt i förändringarna. I Kommunförbundets och FCG:s utredning granskas närservicen i föränderliga strukturer. Objekt för utredningen är Salo stad, Uleåborgs stad och Eksote. Publikationen "Hyvällä johtamisella hallittu muutos" finns här.(Kontrollerad förändring genom gott ledarskap) endast på finska.

Inom närservicen har kundorienteringen en central ställning. Kommunförbundet var med i ett pilotprojekt som genomfördes i Kajanaland där man gestaltade utvecklingen av en kundorienterad närservice. Man kan läsa mer om den här utvecklingsprocessen i publikationen "Asiakaslähtöinen lähipalveluiden kehittäminen" eller sidorna i Innoby

När man utvecklar närservicen är det också centralt att lyfta kundorienteringen till beslutsnivå. Man kan bekanta sig med fortsättningen på Kajanalands pilotprojekt med hjälp av publikationen "Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa"​ .

 

tags