Nätverk på svenska

Nätverket för nationalspråksnämnderna

Hyvil, Folktinget och Kommunförbundet drar ett nätverk för presidierna i de tvåspråkiga välfärdsområdenas nationalspråksnämnder. Tanken med nätverket är att skapa samarbetsstrukturer mellan välfärdsområdena och vara ett bollplank. Nätverket är grundat våren 2022. 

Folktinget och Kommunförbundet har också en bred arbetsgrupp som arbetar med frågor om vård på svenska (VPS). Vi har bl.a. gett ut ett Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Nätverket koordineras av Johanna Lindholm, jurist på Hyvil.

Materialet kan laddas ner här.

Mall för förvaltningsstadga för välfärdsområden

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman