Pressmeddelande, 

En fullmäktigeledamot får i snitt 70 euro i arvode per möte

Omfattande utredning om förtroendevaldas arvoden färdigställd

(Kommunförbundet informerar 5.3.2014) Arvodena till de förtroendevalda har stigit med ungefär en femtedel från föregående fullmäktigeperiod. I början av fullmäktigeperioden 2013–2016 är mötesarvodet till en fullmäktigeledamot och en styrelseledamot i medeltal 70 euro, till en fullmäktigeordförande i medeltal 101 euro och till en styrelseordförande 100 euro.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets utredning om arvodena och ersättningarna till de förtroendevalda i samtliga kommuner i Fastlandsfinland.

De förtroendevalda får fortfarande i allmänhet mötesarvoden för sitt uppdrag, men i synnerhet ordförandena för organen får allt oftare årsarvode. Årsarvodet för fullmäktigeordförande var i medeltal 2 006 euro, för styrelseordförande 2 500 euro och för ordförande för sektornämnder 864 euro.

Arvodena och ersättningarna utgör cirka 0,5 procent av löne- och arvodesutgifterna i kommunens driftsekonomi.

Alla arvoden och ersättningar för inkomstbortfall är beskattningsbar inkomst för de förtroendevalda. Dessutom tar partierna i allmänhet ut en frivillig avgift på arvoden för förtroendeuppdrag, en s.k. partiskatt.

Kommunförbundets utredning omfattar uppgifter om arvodena i fullmäktige, styrelsen och övriga organ i enskilda kommuner. Vidare granskas ersättningarna för inkomstbortfall, särskilda ersättningar samt övriga ersättningar som t.ex. dataförbindelser. Avgifterna för förtroendevalda, dvs. partiskatten, granskas också kommunvis. Partiskatten varierar enligt kommun och parti.

Kommunförbundet följer sedan 2001 systematiskt hur allmänna och hur stora de förtroendevaldas arvoden är.

Lägsta mötesarvodet 15 euro

Ju fler invånare kommunen har, desto högre brukar arvodena till de förtroendevalda vara. I kommuner med färre än 2 000 invånare var fullmäktigeledamotens mötesarvode i snitt 43 euro och i kommuner med fler än 100 000 invånare 197 euro.

I en del kommuner har man beslutat att sammanträdes- och årsarvodena ska vara låga, och de har inte heller höjts på tiotals år. Vehmaa har de lägsta arvodena i Fastlandsfinland. Där får ledamöterna i fullmäktige och styrelsen 15,15 euro.

Helsingfors betalade de högsta mötesarvodena. Där får fullmäktiges ordförande 470 euro och fullmäktigeledamöterna 355 euro per sammanträde. I kommuner med över 100 000 invånare uppvisade Lahtis de lägsta mötesarvodena, fullmäktiges ordförande får 203 euro och fullmäktigeledamöterna 135 euro.

Högre arvoden beror delvis på kommunsammanslagningar

Arvodena till kommunala förtroendevalda justeras i allmänhet en gång per fullmäktigeperiod. Oftast träder justeringarna i kraft vid ingången av en ny fullmäktigeperiod. En del kommuner inför engångshöjningar och en del inför årliga indexjusteringar.

De förtroendevaldas arvoden steg inför den pågående fullmäktigeperioden med i medeltal en femtedel jämfört med början av perioden 2009–2012. Trenden med högre mötesarvoden har varit densamma i fråga om fullmäktige, styrelsen och nämnder, kommittéer och direktioner.

Jämfört med föregående fullmäktigeperiod har arvodeshöjningen varit behärskad, för mötesarvodena för fullmäktiges och styrelsens ordförande och ledamöter steg från början av fullmäktigeperioden 2005–2008 till början av perioden 2009–2012 med i medeltal cirka 28 procent.

Närmare upplysningar:

Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig i statistik, tfn 050 448 3366

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634

Läs mer om dessa teman