Pressmeddelande, 

Uppgörelserna vid ramförhandlingarna går i rätt riktning – kostnaderna bör uppskattas korrekt

(Kommunförbundet informerar 26.3.2014) Kommunförbundet anser att de beslut som fattades vid ramförhandlingarna går i rätt riktning men uttrycker oro för de underdimensionerade kostnadsberäkningarna och tilläggsuppgifterna. Förbundet ser positivt på att sparåtgärderna i första hand riktar sig mot statens utgifter och inte kommunernas statsandelar, såsom tidigare år.

- Kommunförbundet anser det vara viktigt att kommunernas uppgifter och skyldigheter minskas med en miljard euro i enlighet med regeringens strukturpolitiska program. Det är nödvändigt att regeringen beslutar om de här frågorna på ett trovärdigt sätt vid höstens budgetmangling. Samtidigt behöver också behörighetsvillkoren, olika bestämmelser om gruppstorlekar och tidsfrister göras flexiblare, säger vice verkställande direktör Timo Kietäväinen.

Kommunförbundet uttrycker oro för att ramuppgörelsen innehåller många reformer där kostnaderna underskattas eller finansieringsförhållandena ändras. Till de viktigaste hör förlängningen av läroplikten och ändringar i grunderna för hemvårdsstödet.

- I värsta fall kan förändringarna sammantaget ge upphov till extra kostnader på över 200 miljoner euro. Kostnaderna måste uppskattas korrekt, framhåller Kietäväinen.

- Den viktigaste frågan som går till budgetmanglingen är arbetsmarknadsstödsreformen, som enligt statens tidigare uppskattning stramar åt den kommunala ekonomin med cirka 150 miljoner euro. Kommunförbundet kräver att reformen genomförs på ett sätt som inte går ut över kommunernas ekonomi. Kommunerna bör få tillräckliga befogenheter att ansvara för aktiveringen av svårsysselsatta personer.

Lösningarna i fråga om finansieringen av utbildningen på andra stadiet leder till att statens finansieringsandel minskar.  Kommunernas finansieringsandel höjs då till över 70 procent samtidigt som kommunernas möjligheter att påverka verksamheten och kostnaderna minskar. Förbundet oroar sig över tillgången till utbildning på andra stadiet.

Kommunförbundet opponerar sig mot att det behovsprövade finansieringsunderstödet slopas, eftersom det framför allt gäller finansieringen av tjänster på orter som genomgår en struktruomvandling. Underhållet av bastrafikleder får 100 miljoner euro mindre, vilket innebär att kostnadsansvar vältras över på kommunerna.

- Förbundet understöder att betalningen av grundläggande utkomststöd överförs till FPA, men också finansieringen bör samtidigt överföras från kommunerna till staten, framhåller Timo Kietäväinen.

Förbundet ser också positivt på att rätten till dagvård begränsas. För räddningsväsendets del är det viktigt att man nu beslutat införa verkliga sparåtgärder och inte tekniska förvaltningsstrukturreformer som bara skulle öka kostnaderna.

Kommunförbundet kan inte godkänna att statens nya styrsystem för den kommunala ekonomin genomförs så att balans i första hand söks genom nedskärningar i statsandelarna i stället för minskade uppgifter och skyldigheter för kommunerna. Hindren för produktivitetsförbättring i kommunerna måste undanröjas.

- Hälften av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin gäller kommunerna. Kommunerna måste få tillräckliga metoder och tillräckligt med tid för att åtgärda problemet, säger Timo Kietäväinen.

Skattehöjningarna har riktats rätt

Kommunförbundet anser det vara ett steg i rätt riktning att skattehöjningarna gäller acciser och miljöskatter samt kapitalskatten och beskattningen av höginkomsttagare. För kommunerna är det positivt att utvecklingen av fastighetsskatten fortsätter. Positivt är också att klientavgifterna utvecklas.

Med tanke på finansieringen av den kommunala servicen är det mycket viktigt att kommunerna i enlighet med regeringsprogrammet får full kompensation för höjda avdrag i kommunalskatten.

Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Ilari Soosalu, direktör för kommunalekonomiska enheten, tfn 050 371 2999
Reijo Vuorento, biträdande direktör, kommunalekonomi, tfn 050 66 741
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 7515175 

Tags