Pressmeddelande, 

Användningen av servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården har ökat i kommunerna

(Kommunförbundet informerar 21.8.2015) Tre av fyra kommuner i Fastlandsfinland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården för köp av kommunal service. Det visar Kommunförbundets enkät. Användningen av servicesedlar har ökat stadigt inom såväl social- och hälsovården som barndagvården jämfört med motsvarande enkätresultat år 2012.

Med hjälp av servicesedlar kan en klient som använder kommunens social- och hälsovårdstjänster köpa tjänster av privata företag och tredje sektorn.

Enligt utredningen var de kommuner och samarbetsområden som använder servicesedlar sammanlagt 123, varav 97 var kommunerna och 26 samarbetsområden. Planer på att införa servicesedlar finns i 72 kommuner och samarbetsområden.

De kommuner och samarbetsområden som besvarade enkäten använder sammanlagt 438 olika servicesedlar. I en och samma kommun används det som mest 14 olika servicesedlar för olika tjänster.

Kommunförbundet skickade i maj 2015 en enkät till alla kommuner och samarbetsområden i Fastlandsfinland. Enkäten gällde omfattningen av servicesedelanvändningen inom social- och hälsovården samt barndagvården. Enkäten besvarades av totalt 167 kommuner och samarbetsområden. Enkätsvaren beskriver de olika användningssätten för servicesedlar i 230 kommuner och omfattar 89 procent av befolkningen i Fastlandsfinland. Därutöver erbjuder de sjukvårdsdistrikt som besvarade enkäten servicesedlar, vilket utökar antalet kommuner som omfattas av sedlarna.

Servicesedlar populära inom hemservice

Flest servicesedlar användes inom socialvården, där det finns tillgång till 300 olika servicesedlar. År 2012 fanns det 212 olika servicesedlar inom socialvården. De tillfrågade angav också att de använder betydligt mer pengar på servicesedlar inom socialvården än inom hälso- och sjukvården.

– Bland kommunerna används servicesedlar inom socialvården mångsidigt bland annat i Helsingfors och Kotka och bland samarbetsområdena i social- och hälsodistriktet Helmi och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, säger Anu Nemlander, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Det vanligaste användningsområdet för servicesedlar inom socialvården var hemservicen. Näst mest servicesedlar användes för tjänster under närståendevårdarens ledighet, stödtjänster inom hemservicen och effektiverat serviceboende enligt socialvårdslagen.

Inom hälso- och sjukvården i de kommuner och samkommuner som besvarade enkäten användes sammanlagt 105 olika servicesedlar. År 2012 var motsvarande siffra 75.

– Inom hälso- och sjukvården används servicesedlar för många tjänster till exempel i Birkaland och Kuusamo, säger Nemlander.

Inom primärvården är det mest omfattande användningsområdet för servicesedlar enligt enkätsvaren tjänster inom hemsjukvården. Inom mun- och tandvården används servicesedlar i regel för tandläkarmottagningar. Inom den specialiserade sjukvården är användningen av servicesedlar vanligast inom mottagningsverksamhet samt operationer och andra åtgärder.

Inom barndagvården använde de tillfrågade 33 olika servicesedlar, varav största delen gällde daghemsvård.

– Inom barndagvården användes servicesedlar bland annat i Jyväskylä, Kempele och Pemar.  Servicesedlar för klubbverksamhet erbjuds till exempel i Tavastehus och Tammerfors.

Servicesedeln representerar bara en liten del av totalkostnaderna

Användningen av servicesedlar representerar en liten del av kommunernas totalkostnader för social- och hälsovårdstjänsterna. År 2013 uppgick fastlandskommunernas nettokostnader för social- och hälsovården till 17 miljarder euro, varav cirka 10 miljarder euro gick till hälso- och sjukvården och 7 miljarder euro till socialvården.

– De kommuner och samarbetsområden som besvarade enkäten använde år 2014 till exempel på servicesedlar för effektiviserat serviceboende 36 miljoner euro och på servicesedlar för hemservice 9,6 miljoner euro, säger Nemlander.

– Inom primärvården hade de tillfrågade i fjol använt 1,6 miljoner euro på servicesedlar för mun- och tandvård och 200 000 euro på servicesedlar för hemsjukvård. På servicesedlar för barndagvård hade de använt 35,5 miljoner euro.

Kommunerna och samarbetsområdena angav att de i budgeten för 2015 hade reserverat mer pengar än året innan för servicesedlar för socialservice och för läkarmottagningsverksamhet inom primärvården och den specialiserade sjukvården.

Användarna i regel nöjda

Omkring en tredjedel av de tillfrågade som erbjuder servicesedlar angav sig genomföra enkäter om kundtillfredsställelsen bland de klienter som använder servicesedlar.  Enligt de kommuner som besvarade Kommunförbundets enkät är klienterna i huvudsak nöjda med användningen av servicesedlar.

– Till exempel Nokia, Ylöjärvi, Birkala, Lempäälä och Kangasala har enligt ett beslut av grundtrygghetsnämnden i Ylöjärvi tillsammans beslutat att utvidga urvalet av servicesedlar inom den specialiserade sjukvården. Dessa kommuner har använt servicesedlar inom den specialiserade sjukvården sedan år 2013, och i beslutet anges att erfarenheterna har varit mycket positiva, säger Anu Nemlander.

– Servicesedlarna har gett kostnadsbesparingar, och dessutom har kommuninvånarna fått fritt välja vårdenheten. Servicesedlar har också konstaterats vara ett bra sätt att stödja husläkarnas konsultationsverksamhet, och således hålls patientens vårdkedja hela tiden under husläkarens kontroll. Också ett gemensamt överenskommet pristak tillämpas.

En del kommuner har ett elektroniskt system för servicesedlar.

– Systemet sparar resurser och möjliggör bättre rapportering och ett mer omfattande användningsområde för servicesedlar. Byråkratin kring servicesedlar har varit ett problem för en mer omfattande användning av sedlarna, men om hela processen blir elektronisk sparar det både tid och pengar, säger Nemlander.

 

Närmare upplysningar

Anu Nemlander, sakkunnig, social- och hälsovård, tfn 050 563 6180

Läs mer om dessa teman