Pressmeddelande, 

Kommunförbundet om budgetpropositionen:

Balansen i den kommunala ekonomin måste säkerställas

(Kommunförbundet informerar 10.9.2015) Kommunförbundet anser det viktigt att regeringen har inlett besparingar och åtgärder som gäller de offentliga utgifterna i syfte att höja Finlands konkurrenskraft. Därmed läggs grunden till en balansering av de offentliga finanserna och en höjning av sysselsättningen på ett hållbart sätt. 

​Kommunförbundet anser att målen för det strukturella saldot och utgiftsbegränsningen som regeringen satt upp för den kommunala ekonomin är värda att understöda.

- Målen för balanseringen i planen för de offentliga finanserna sätter punkt för den tidigare deloptimeringen mellan staten och kommunerna. De offentliga finanserna ses nu som en helhet, bedömer Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet oroar sig för de åtgärder som regeringen 8.9.2015 föreslår att ska vidtas för att förbättra konkurrenskraften. Den ekonomiska nyttan av åtgärderna bedöms nämligen vara alltför stor för kommunerna. Det finns risk för att det inom kommunsektorn görs större nedskärningar än vad kommunerna de facto sparar, om den privata sektorns socialförsäkringsavgifter täcks med besparingar från den offentliga sektorn.

- Om besparingarna bedöms vara alltför stora finns det risk för att målet med balanseringen av den kommunala ekonomin inte uppnås, säger Kietäväinen.

- De sänkningar av socialförsäkringsavgifterna som de privata arbetsgivarna fått löfte om måste också gälla de kommunala arbetsgivarna.

Kommunförbundet påpekar att för att balansera den kommunala ekonomin måste kommunernas uppgifter och skyldigheter minskas med en miljard euro.

- Det är förståeligt att budgeten inte innehåller någon bedömning av kostnadseffekterna av minskningen av uppgifter och skyldigheter, för effekterna kommer att synas först från och med år 2017, bedömer Kietäväinen.

Förbundet anser det vara nödvändigt att kommunerna bättre än i dag kompenseras för kostnaderna för integrationen av de asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kommunförbundet ser positivt på att statsandelarna justeras till fullt belopp och att ändringarna i skattegrunderna kompenseras i sin helhet till kommunerna.

Större satsningar på sysselsättningen behövs

För insatser mot arbetslöshet reserveras 21,6 miljoner euro för offentliga arbetskrafts- och företagstjänster i tilläggsbudgeten.

- Det är ett steg i rätt riktning, men leder inte ända fram, säger Kietäväinen.

Kommunförbundet anser det nödvändigt att satsa på aktivering av arbetslösa och att dämpa den stigande långtidsarbetslösheten.

Kommunförbundet förutsätter att kommunernas skatteunderlag breddas för att trycket på att höja kommunalskatten ska minska.

- Det bör utredas hur kommunernas skatteunderlag kunde breddas i fråga om kapital-, trafik-, bränsle- och miljöskatter, rekommenderar Kietäväinen.

 

Närmare upplysningar:

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043

Ilari Soosalu, direktör för kommunalekonomiska enheten, tfn 050 371 2999

Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 5175

 

Mer på webben

Etiketter