Pressmeddelande, 

God respons av invånarna:

Hälsovårdstjänsterna får allt högre betyg

(Kommunförbundet informerar 17.4.2015) I de stora städerna har hälsostationernas kunder på några år blivit betydligt nöjdare med tjänsterna. Det framgår av en enkät som besvarades av 7 700 kunder. Hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,3 på skalan 1–5, där fem är det högsta möjliga vitsordet. Särskilt nöjda var kunderna med personalens yrkeskunnighet. Det lägsta betyget gavs telefonkontakten till hälsostationen.

​Kommunförbundet utför vartannat år en enkät om kundtillfredsställelsen vid hälsostationernas öppenvårdsmottagningar. År 2014 deltog Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Åbo, Vanda, Tavastehus, Tammerfors och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote.

Totalt 55–70 procent av kunderna uppgav att de besöker en hälsocentralsläkare högst tre gånger om året, medan 10 procent hade mer än sex läkarbesök per år.

I Kuopio, Tammerfors och Åbo uppgav nära 70 procent av kunderna att de alltid får tid hos samma läkare, medan motsvarande andel i Lahtis, Uleåborg och Esbo var 19–27 procent.

Yrkeskunnigheten får beröm

Kunderna var betydligt nöjdare än tidigare med tjänsterna inom alla delområden. Särskilt gott betyg fick yrkeskunnigheten och kundbemötandet vid hälsostationerna. Kunderna var också nöjda med interaktionen och tillgången till information.

Öppenvården vid hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,30. Bäst var betyget i Tavastehus (4,41), Jyväskylä (4,35) och Åbo (4,34). Jämfört med år 2010 steg vitsordet mest i Esbo och Kouvola. Det lägsta allmänna vitsordet fick Eksote (4,19) och Lahtis (4,20). Tavastehus tog första platsen inom nästan alla delområden.

Kontakterna till hälsostationen fick det allmänna vitsordet 4,15. Nåbarheten per telefon fick i genomsnitt 3,91 poäng, dvs. kunderna var i snitt nöjda med den. År 2010 var vitsordet 3,84 och år 2012 jämnt 4.

Anmälningen vid hälsostationen fick i genomsnitt 4,27 poäng. Betyget har förbättrats en aning: år 2010 var det 4,08 och två år senare 4,12.

De olika delområdena av läkarmottagningen fick i genomsnitt betyget 4,32, medan hälsovårdar- och sjukskötarmottagningen fick det allmänna vitsordet 4,42. År 2012 var motsvarande vitsord 4,17 respektive 4,29, och år 2010 var det 4,08 respektive 4,20.

Undersökningen genomfördes i oktober 2014 genom ett frågeformulär som under tre veckor delades ut till kunder som besökte städernas hälsostationer. Av de kunder som besvarade enkäten var 30–50 procent över 65 år. Utbildningsnivån varierade i de olika städerna: andelen kunder med hög utbildning var störst i Esbo och Helsingfors och minst i Kouvola och Eksote. Två tredjedelar av de kunder som besvarade enkäten var kvinnor och en tredjedel män.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet
Anu Nemlander, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 563 6180
Hannele Häkkinen, sakkunnig, Kommunförbundet, 050 375 2164

Närmare upplysningar av städernas kontaktpersoner:

Eksote (Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt)
Tuula Karhula, direktör för hälsovård och äldreservice, tfn 040 194 4936

Esbo
Tuija Kumpulainen, ledande överläkare, tfn 046 8771914

Helsingfors
Raija Puustinen, ledande överläkare, tfn 050 3651359

Tavastehus
Tarja Majuri, tf hälsovårdsdirektör, tfn 03 621 2656

Jyväskylä
Pertti Peltonen, servicedirektör för öppenvården, tfn 014 266 2166

Kouvola
Kari Kristeri, hälsovårdsdirektör, tfn 020 615 9399

Kuopio
Jari Saarinen, hälsovårdsdirektör, tfn 044 718 6301

Lahtis
Kimmo Kuosmanen, ledande överläkare, tfn 050 539 1648 
Eeva Saarinen, direktör för hälsovårdsservicen, tfn 044 7161416

Uleåborg
Suvi Nuutinen, sakkunnig, tfn 044 703 6883

Tammerfors
Mika Vuori, planeringschef, tfn 040 806 3132

Åbo
Katariina Korkeila, serivceområdesdirektör, tfn 02 266 2954
Päivi-Leena Honkinen, överläkare, öppensjukvården, tfn 02 266 1560

Vanda
Eila Koivunen, tf direktör för hälsovårdsservicen, tfn 050 3044 721

 

Mer på webben