Pressmeddelande, 

Kommunförbundet gav ny rekommendation om koncernledning

(Kommunförbundet informerar 29.4.2015) Kommunförbundet har uppdaterat sin rekommendation om ledningen av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrningen för kommunalt ägda bolag. Den nya rekommendationen tar fasta på kommunkoncernens särdrag i fråga om ledning, helhetskontroll och riskhantering.

Kommunförbundet rekommenderar bland annat att bolagsordningarna för de mest betydelsefulla bolagen i kommunkoncernen förses med bestämmelser som tryggar kommunens ägarstyrning i bolaget.

Till en bra ledning hör också utvärdering av den egna verksamheten både inom koncernledningen och i bolagens styrelser. Systemen för uppföljning av verksamheten och ekonomin bör också svara mot koncernledningens behov av information. En bra koncernledning förutsätter också beredskap för regelbundna möten för koncernledningen och ordförandena för bolagens styrelser.

– Rekommendationen ger exempel på hur kommunkoncernen och kommunens verksamhet kan ledas på ett kontrollerat och övergripande sätt i överensstämmelse med målen i kommunstrategin. Samtidigt tydliggör den fullmäktiges och de övriga organens roll, säger Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen.

– Rekommendationen är avsedd att utgöra ett stöd för kommunerna när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering. Kommunerna kan använda rekommendationen i beredningen och planeringen av en egen verksamhetsmodell.

Rekommendationen innehåller sammanlagt 24 konkreta rekommendationer. Målet är att kommunen med hjälp av dem ska kunna främja en effektivare och ändamålsenligare användning av skattemedel och en bättre riskhantering. Bättre verksamhetsmodeller bidrar till ett ökat förtroende för myndighetsverksamheten och de förtroendevaldas agerande i kommunkoncernen.

Nya kommunallagen reglerar den strategiska ledningen

Uppdateringen av koncerndirektiven baserar sig på förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö.

– Kommunerna bildar allt mer komplexa kommunkoncerner, så ledningssätten och anvisningarna behöver uppdateras. I ledningen av kommunkoncernerna betonas nu helhetskontroll och resultat genom aktivt ägarskap, säger Kietäväinen.

– De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön kräver att kommunerna och kommunkoncernerna kan reagera snabbt och förnya sig. Ledningen, verksamhetsprinciperna och strukturerna bör ses över kontinuerligt. Kommunerna behöver också fokusera på resultat ur ett helhetsperspektiv och på riskhantering. Den allt kärvare ekonomiska situationen sätter ytterligare press på ledningen av kommunen.

I den nya kommunallagen har särskilt bestämmelserna om ägarpolitik och koncernledning reviderats, utvidgats och gjorts tydligare. De nya bestämmelserna (410/2015) reglerar den strategiska ledningen av kommunens verksamhet och ägarstyrningen och fokuserar mer än tidigare på riskhantering och utvärdering. Bestämmelserna träder i kraft 1.6.2017. Kommunförbundets rekommendationer baserar sig på den nya kommunallagen och kompletterar lagens bestämmelser.

Kommunförbundet har utarbetat rekommendationerna i samarbete med kommunerna, framför allt de kommuner som deltagit i utvecklingsprogrammet Fungerande kommunkoncerner. I slutskedet skickades utkastet till rekommendation också ut på offentlig remiss så att ledningen i samtliga kommuner fick möjlighet att kommentera det.

Kommunförbundet kommer senare att utarbeta särskilda mallar för förvaltningsstadgan, koncerndirektivets struktur och bolagsordningen.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 040 048 60 43
Kirsi Mononen, ledande jurist, tfn 040 569 55 11
Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, tfn 050 048 20 16
Sini Sallinen, sakkunnig, tfn 050 464 56 62

FCG Konsultering Ab
Jarmo Asikainen, utvecklingsdirektör, tfn 050 361 13 57