Pressmeddelande, 

Kommunförbundets direktör Kristina Wikberg på Kommunförbundets och Österbottens förbunds gemensamma landskapsträff i Vasa:

Tvåspråkiga förvaltningsområden ska ge service på svenska och finska

(Kommunförbundet informerar 10.11.2015) – De nya regionala förvaltningsområdena måste följa bestämmelserna i språklagen, konstaterar Kristina Wikberg, Kommunförbundets direktör för svenska och internationella ärenden.

​Kommunförbundet linje i fråga om de språkliga rättigheterna i de nya självstyrande förvaltningsområdena är entydig: I fall det på området finns en eller flera tvåspråkiga kommuner, ska förvaltningen organiseras därefter.

– I klartext betyder detta att de tvåspråkiga områdena ska ge service på svenska och på finska, säger Wikberg och understryker att de språkliga rättigheterna bör tryggas redan i lagstiftningen.

Kommunförbundet har tillsammans med Svenska Finlands folkting tillsatt en svensk referensgrupp med uppdrag att följa med det svenska i vård- och regionreformerna.

Kommunförbundet understryker att en verklig beslutanderätt för de självstyrande områdena kräver beslutsfattare som utsetts genom val. De självstyrande områdenas uppgifter bör bestämmas i lag på samma sätt som kommunernas uppgifter.

– Det ska från början vara klart vad som hör till kommunens allmänna kompetens och vad som är de nya områdenas uppgifter, säger Wikberg.

– Vid sidan av organiseringsansvaret ska förvaltningsområdena också ha rätt att själva besluta om hur servicen produceras – i samarbete med privata aktörer eller i egen regi, understyrker Wikberg.

Kommunförbundet har uppmanat kommunerna att vara ytterst försiktiga med att utlokalisera och/eller bolagisera sina social- och vårdstjänster. Att bolagisera nu är förknippat med stora ekonomiska risker, anser Kommunförbundet. Förbundet har också varnat kommunerna för att ingå långa vårdavtal i hopp om att få behålla närservicen.

– Bolagiseringar som görs av taktiska och politiska skäl i tron att de nya självstyrelseområdena automatiskt kommer att ta över alla avtal är riskabla. Det finns inga som helst garantier för att så kommer att ske. I värsta fall förlorar de kommunägda vårdbolagen upphandlingsprocessen, då har personalen inget lagstadgat anställningsskydd, varnar Wikberg.

– I det värsta scenariot står kommunen kvar med arbetslös vårdpersonal och ett kommunägt vårdbolag som gått i konkurs, konstaterar Kristina Wikberg.

Kommunförbundet stöder beskattningsrätt för de kommande självstyrande områdena efter en övergångsperiod och betonar att det behövs ett statsandelssystem för områdena som beaktar områdenas olika förhållanden, servicebehov och skattebas.

Närmare upplysningar:

Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden i Kommunförbundet, tfn 050 378 04 66

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.