Pressmeddelande, 

Kommun- och stadsdirektörerna utvärderar regeringsprogrammet:

Viktigt att minska kommunernas kostnader

(Kommunförbundet informerar 26.8.2015) Enligt Kommunförbundets enkätresultat anser kommun- och stadsdirektörerna att en minskning av kommunernas kostnader är regeringsprogrammets viktigaste spetsprojekt med tanke på kommunerna. Spetsprojektet gavs de flesta tior på skalan 1–10.


Över hälften av de kommun- och stadsdirektörer som besvarade enkäten anser att regeringsprogrammet stärker förtroendet mellan kommunerna och staten. Tilltron till att de ekonomiska målen ska uppfyllas är ändå inte särskilt stark bland de tillfrågade. Enkätresultaten offentliggjordes på Kommundirektörsdagarna som inleddes på onsdag i Villmanstrand.

Enkäten skickades till alla kommun- och stadsdirektörer i fastlandskommunerna i augusti 2015 och den besvarades av 131 direktörer. Svarsprocenten var 43,5. Enkätsvararna representerar väl alla kommunstorlekar.

Stöd för parlamentarisk beredning av vårdreformen

Av regeringsprogrammets spetsprojekt ger kommun- och stadsdirektörerna social- och hälsovårdsreformen näst mest tior. Bland de tillfrågade stödjer 70 procent även en parlamentarisk beredning av social- och hälsovården.

- Totalt 42 procent av de kommun- och stadsdirektörer som besvarade enkäten tror att lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen kan beredas fram till juni år 2017, säger Sini Sallinen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Över hälften av de kommun- och stadsdirektörer som besvarade enkäten förespråkar att omstruktureringen av regionalförvaltningen bereds tillsammans med vårdreformen.

De kommun- och stadsdirektörer som besvarade enkäten anser å andra sidan inte att en omstrukturering av yrkesutbildningen är särskilt viktig.

- Fyrtio procent av de tillfrågade tror inte att utbildningsreformen skulle trygga tillgången till utbildning i hela landet, säger Sallinen.

Avreglering inte så enkelt – kan försök vara en lösning?

- Närmare hälften av kommun- och stadsdirektörerna är skeptiska mot att kommunernas uppgifter och skyldigheter kan minskas med en miljard euro under denna regeringsperiod, säger Sini Sallinen.

Avregleringen är regeringsprogrammets tredje viktigaste spetsprojektet enligt kommun- och stadsdirektörerna, när man ser till de projekt som fått mest tior.

- Vid en jämförelse av medeltalen av kommun- och stadsdirektörernas svar ter sig avregleringen viktigare än social- och hälsovårdsreformen. En minskning av kommunernas kostnader är det viktigaste spetsprojektet också när man ser till medeltalen. Endast en fjärdedel av  de tillfrågade anser att de åtgärder regeringen avser vidta stärker den offentliga ekonomin med ett nettobelopp på fyra miljarder euro fram till år 2019.

- Det ställs höga förväntningar på skrivningen i regeringsprogrammet om att främja en försökskultur. Sammantaget 54 procent av de tillfrågade tror att främjandet av en försökskultur leder till bättre reaktionsförmåga när det gäller att lösa samhällsproblem, säger Sallinen.

Åsikterna om ett frikommunsförsök fördelar sig jämnt mellan kommun- och stadsdirektörerna. Ungefär en tredjedel av dem tror att frikommunsförsöket skulle främja avregleringen i större utsträckning.

- Resultatet förklaras av att de tillfrågade anser att skrivningarna om frikommunsförsöket är otydliga i regeringsprogrammet. Ännu är det inte klart hur avregleringen, frikommunsprogrammet och främjandet av en försökskultur är kopplade till varandra, säger Sini Sallinen.

Närmare upplysningar:

Sini Sallinen, sakkunnig, tfn 050 464 5662 (Kontaktperson under Kommundirektörsdagarna 26–27.8 informationsdirektör Jari Seppälä, tfn 050 66743 eller via informationskoordinator Raija Heino, tfn 050 623 18)

Etiketter