Pressmeddelande, 

Betydande ändringar i propositionen om en ny upphandlingslag

(Kommunförbundet informerar 22.6.2016) Regeringen överlämnade den 22 juni sin proposition om en ny upphandlingslag. Lagförslaget har ändrats betydligt jämfört med det betänkande som ANM:s  beredningsgrupp gav för ett år sedan.

– Ändringarna kan anses vara problematiska ur kommunernas perspektiv, bedömer Katariina Huikko, ledande jurist vid Kommunförbundet.

Lagförslaget en risk för den kommunala avfallshanteringen 

Mest betydande för kommunerna är skrivningen om ställningen för de bolag som är så kallade anknutna enheter. Kraven på dessa enheters verksamhet kommer att skärpas på nationell nivå jämfört med kraven i EU-direktiven.

I praktiken påverkar detta bland annat i vilken utsträckning till exempel kommunala avfallsbolag, bolag inom social- och hälsovården och bolag som tillhandahåller stödtjänster får sälja sina tjänster till andra än sina ägare.

– Om lagpropositionen går igenom skulle de nya begränsningarna innebära att försäljningen av dessa tjänster kan äventyras i vissa områden i Finland, om inte någon annan verksamhet finns tillgänglig på marknaden. Detta vore till skada särskilt för kommuninvånarna, företagen och exempelvis församlingarna, påpekar Huikko.

– Mest skulle lagpropositionen påverka ordnandet av avfallshanteringen. Till exempel fö-retagen skulle riskera att bli utan avfallshantering i vissa områden.

Resurser för tillsyn utan konsekvensbedömning

Lagförslaget innehåller också en idé om att tillsynsuppgiften ska överföras till Konkurrens- och konsumentverket. Verkets primära uppgift skulle vara att ingripa speciellt i olaglig direktupp-handling.

– I det grundligt beredda arbetet av Arbets- och näringsministeriets beredningsgrupp ansågs Finlands nuvarande tillsynssystem vara tillräckligt. Nu när arbetet med lagpropositionen framskrider vill man plötsligt tillföra betydande resurser utan tillräckliga grunder, säger Huikko.

Lagpaketet ökar de upphandlande enheternas skyldigheter och också tillsynen. Ändå finns det inga planer på att öka resurserna för rådgivning eller förebyggande arbete.

Närmare upplysningar
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327
Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, tfn 0400 850 232

Etiketter