Pressmeddelande, 

Kommunen tryggar medborgarnas vardag också i framtiden

(Kommunförbundet, Finansministeriet och Tammerfors universitet informerar 21.3.2017) Med tanke på medborgarnas vardag och möjligheter att påverka sin livsmiljö har kommunerna även i framtiden en central roll i den offentliga förvaltningen. Kommunerna befinner sig ändå på många sätt vid en vändpunkt.  Det här konstateras i boken Tulevaisuuden kunta (Framtidens kommun) som idag den 21 mars överlämnas till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Verket som utarbetats i samarbete mellan Tammerfors universitet, Finlands Kommunförbund och Finansministeriet ingår i hundraårsjubileet av Finlands självständighet 2017.

Boken behandlar med ett tvärvetenskapligt grepp det förflutna, nutiden och framtiden i kommunerna och består av både vetenskapliga artiklar och praktiska inlägg. I det digra verket har medverkat 57 forskare och utvecklare med konkret erfarenhet av kommunsektorn. Samarbetet har resulterat i forskningsrön och empiriska fakta som underlag för utvecklingen och planeringen av kommunerna.

- Den finländska kommunen har på många sätt varit en framgångssaga. En faktabaserad förnyelse garanterar också en fortsättning på denna framgångssaga. Till stöd för förnyelsen behövs det också forskningsrön, och det erbjuder den bok som publiceras idag, säger kommun- och reformminister Vehviläinen.

Förändringarna kräver att kommunerna förnyar sig

Vård- och landskapsreformen och de många omvärldsförändringarna sporrar kommunerna att förnya sig. Såväl kommunernas uppgifter, roll som deras ställning är under omvandling. Trots de kraftiga förändringarna som framför allt ruskar om kommunernas verksamhetsfält, kommer också framtidens kommuner att ansvara för en stor del av den för medborgarna viktiga basservicen. I de kommande uppgifterna betonas utbildning, bildning, förebyggande välfärdsarbete och främjande av sysselsättning och företagande. Dessutom understryks gemenskap och demokrati. 

- I boken betonas att framtiden inte bara är en oundviklig utveckling som består av fortgående trender eller genomgripande omvärldsförändringar, säger Kommunförbundets utvecklings- och forskningsdirektör Kaija Majoinen.

- Kommunernas framtid är inte i något avseende färdigt utstakad utan den måste byggas upp. Förutom utvecklingsförmåga förutsätts också att man gör strategiska val när framtiden skapas i en föränderlig omvärld. Det handlar om att kommunerna måste hitta sin roll och sin primära uppgift på nytt. Enligt den här definitionen kan kommunerna välja bland olika betoningar och profilera sig enligt sina lokala styrkor och invånarnas vilja, säger professor Arto Haveri, som hör till bokens redaktion.

- De strategiska valen är viktiga eftersom allt inte kan utvecklas samtidigt.Differentiering kan vara den viktigaste konkurrensstrategin för kommunerna i framtiden. Det är möjligt att skillnaderna mellan kommunerna växer när de utnyttjar sina geografiska, näringsmässiga och kulturella särdrag.

Kommunernas självstyrelse är invånarnas självstyrelse

Under de pågående förändringarna och omvälvningarna accentueras också vikten av delaktighet, öppen kommunikation och partnerskap. I grunden är den kommunala självstyrelsen en invånarnas självstyrelse och såväl kommunerna som den kommunala demokratin har en central roll sett till hela vårt demokratiska samhälle. Med perspektivet lagt på den framtida kommunens verksamhet och existensberättigande är det allt viktigare att invånarna upplever sig vara delaktiga, att de ser kommunen eller staden som ”sin egen” och har erfarenhet av att kunna påverka som en del av gemenskapen. 

- Även i framtiden ser kommunen till att invånarna har en fungerande vardag och en trivsam boendemiljö, men den är också en allt viktigare plattform för invånarverksamhet och möjliggör och sporrar olika aktörer att ingå partnerskap. Det är viktigt att komma ihåg att invånarnas delaktighet och aktivitet också är en förutsättning för kommunens förnyelse och livskraft. Delaktighet är också en stark motkraft mot utslagningsutvecklingen, framhåller Kaija Majoinen.

 

Närmare upplysningar
Minister Vehviläinens specialmedarbetare Sami Miettinen, fornamn.efternamn@vm.fi, tfn 046 923 4695
Inga Nyholm, ledande sakkunnig, fornamn.efternamn@sitra.fi, tfn 040 760 5524
Arto Haveri, professor, Tammerfors universitet, fornamn.efternamn@staff.uta.fi, tfn 050 322 1402
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn 0500 811 239
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn 050 337 563'

Tulevaisuuden kunta finns som avgiftsfri e-bok och kan beställas från Kommunförbundets bokhandel.

 

 

Etiketter