Pressmeddelande, 

Kunden riskerar att bli bortglömd i revideringen av avfallslagen – ansvaret måste kvarstå i kommunerna

(Kommunförbundet informerar 10.3.2017)

Om revideringen av avfallslagen genomförs enligt förslaget i dag, riskerar kommuninvånarnas avfallsavgifter att öka och tillgången till företagens avfallshanteringstjänster att försämras, varnar Kommunförbundet. Den av Miljöministeriet tillsatta arbetsgruppen presenterade i sin rapport i dag flera begränsningar i verksamhetsbetingelserna för de kommunägda avfallshanteringsorganisationerna. Kommunförbundet lät anteckna avvikande mening och ett kompletterande uttalande till arbetsgruppens rapport.

– Med tanke på hållbar kretsloppsekonomi har Finland inte råd att lämna kompetenta aktörer, dvs. kommunernas avfallshanteringsorganisationer utanför det gemensamma talkot. De kommunala avfallshanteringstjänsterna är ett utmärkt exempel på ett lyckat kommunalt samarbete, kommenterar Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Arbetsgruppen föreslår att kommunens skyldighet att ordna avfallshantering begränsas så att den gäller endast kommunalt avfall från bosättning och kommunens verksamhet. Kommunerna har under statlig styrning och på ett lagstadgat sätt investerat och satsat cirka en miljard euro på arrangemang som krävs för avfallshanteringen enligt det nuvarande mer omfattande ansvaret.

– För att servicetillgången ska kunna säkerställas bör kommunernas ansvar för avfallshanteringen kvarstå oförändrat så att kommunernas skyldighet att ordna avfallshanteringen utöver avfall från bosättning innefattar kommunalt avfall från offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet samt privat utbildningsverksamhet och social- och hälsovård, säger Tuulia Innala, sakkunnig.

Kommunernas anknutna enheter måste få rätt att sälja minst 15 procent till utomstående

Jämfört med övriga länder i Europa begränsas anknutna enheters rätt att sälja sina tjänster till andra än ägarparter striktare i den finska upphandlingslagen. Riksdagen identifierade dock avfallshanteringens särdrag, varför gränsen för att sälja avfallshanteringstjänster till utomstående i upphandlingslagen är 15 procent år 2017.  Arbetsgruppen föreslog i dag att det i avfallslagen ska införas en bestämmelse om anknutna enheter och att gränsen för att sälja till utomstående ska vara 10 procent.

Enligt Kommunförbundet är den föreslagna gränsen för att sälja till utomstående inte tillräcklig inom avfallshanteringen, eftersom målet för avfallshanteringen är att trygga tillgången till avfallshanteringstjänster i hela landet och å andra sidan att kommunernas sekundära skyldighet att tillhandahålla tjänster fortsättningsvis ska vara ett undantagsförfarande.

– Den fasta lagstadgade gränsen för att sälja till utomstående bör inom ramen för upphandlingsdirektivet vara minst 15 procent utan gräns i eurobelopp, kräver vice verkställande direktör Timo Reina.

Tjänsterna särskilt hotade för aktörerna inom näringslivet i landsbygdsdominerade områden

Avfallshanteringen är en nödvändighetstjänst som tryggar hälsoskyddet och miljövården. Kommunerna har ålagts skyldigheten att tillhandahålla avfallshanteringstjänster också till företag utgående från deras begäran, om tjänster inte på ett rimligt sätt kan fås på marknaden.

Den privata avfallshanteringsmarknaden är inte jämnt fördelad över landet. När det gäller behandlingen av avfallet tyr sig privata aktörer inom branschen dessutom ofta på ett betydande sätt till kommunens tjänster.

– I dagens rapport har man helt glömt bort den som behöver tjänsten, och därför riskerar en del av serviceanvändarna att bli utan avfallshanteringstjänster, säger Innala.

Innala påpekar att en del avfallshanteringstjänster inte skulle stå till buds i regionerna utan anknutna enheter, eller också skulle det finnas bara en kommersiell aktör som inte har konkurrenter. Således kan anknutna enheter rent av främja den lokala konkurrensen.

Närmare upplysningar:

Tuulia Innala, sakkunnig, tfn 040 572 2120