Pressmeddelande, 

Preliminära resultat från invånarenkät:

Ungefär en tredjedel av väljarna röstar på ett annat parti än vid föregående val

(Kommunförbundet informerar 29.3.2017) Var tredje finländare röstar på ett annat parti än vid föregående val. Intresset för att byta det parti man röstar på har ökat en aning, framgår det av de preliminära svaren i Kommunförbundets invånarenkät. Enkäten genomfördes i mars 2017 och de preliminära resultaten bygger på svar från 4 000 kommuninvånare.

I första hand är det personer i åldern 40–49 och 50–59 som tenderar att byta parti, över 40 procent av dem uppger att de röstar på kandidater från olika partier vid olika val.

Flest personer som konsekvent röstar på samma parti finns bland dem som fyllt 70 år. Ungefär två av tre uppger att de alltid eller i regel röstar på samma parti eller gruppering.

Kommunalvalet är i första hand ett personval

- I Finland är kommunalvalet i första hand ett personval. Vid en jämförelse på skalan ”inte alls viktigt – mycket viktigt” svarade de allra flesta att det viktigaste kriteriet vid röstandet i kommunalval är personen, därefter kommer partiet, sammanfattar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

- Personens betydelse betonas mest av 40–59-åringarna och partiets betydelse mest av över 70-åringarna. Att en kandidat är från samma by eller samma kommundel, eller kandidatens ålder eller kön, är av mindre betydelse för väljaren. Kandidatens by- eller kommundelstillhörighet betonas bland äldre och i små kommuner avsevärt mer än bland yngre och i stora städer.

Att rösta i kommunalvalet anses fortfarande vara det bästa sättet att påverka frågor i den egna kommunen. Sammanlagt 71 procent av dem som besvarade Kommunförbundets invånarenkät är av den åsikten. I jämförelse med motsvarande enkäter anser kommuninvånarna i allt högre grad att det är viktigt att rösta i kommunalval.

Invånarenkäten inom det pågående forskningsprogrammet ARTTU2 sändes till över 32 000 invånare i 40 kommuner. Kommunerna är av olika storlekar och typer och ligger runtom i landet, och resultatet är representativt på riksnivå.

Invånarenkäten genomförs nu för sjunde gången och kartlägger kommuninvånarnas åsikter om servicen och kommunernas verksamhet. Motsvarande enkäter har gjorts sedan 1996. De slutliga åsikterna om röstningsbeteendet och de övriga enkätsvaren publiceras senare under våren och sommaren.

Närmare upplysningar
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634

Fakta om kommunalvalet

Den egentliga valdagen vid kommunalvalet 2017 är den 9 april. Förhandsröstningen pågår 29.3–4.4 i Finland och 29.3–1.4 utomlands. Vid kommunalvalet väljs ledamöter till fullmäktige i Finlands 295 fastlandskommuner. Sammanlagt 33 618 kandidater ställer upp och av dem väljs 8 999 för den kommande fullmäktigeperioden.

Kommunförbundet uppmuntrar kommuninvånarna att rösta. Se kampanjen för valdeltagande och information om valet på webbplatsen www.kommunalval.fi. Du har en röst – kampanjens animationsfilm för ökat valdeltagande kan delas från förbundets YouTube-konto på adressen https://youtu.be/XmQqpbOGaRs (på svenska) och https://youtu.be/e-Ls9XlGuu0 (på finska).

Etiketter