Kommunförbundets arbetsutskott om budgetförslaget: Budgetförslaget försämrar den kommunala ekonomin – stort misstag att sysselsättningsförsöken inte fortsätter

(Kommunförbundet informerar 29.8.2018)

Kommunförbundet uttrycker besvikelse över att regeringen förbisåg kommunernas svåra ekonomiska situation i budgetmanglingen och kom med förslag som i sin helhet försvagar den kommunala ekonomin.

Det ser inte ut att bli någon fortsättning på sysselsättningsförsöken, som gett goda resultat och som förenat kommunernas och statens resurser inom arbets- och näringsförvaltningen. Kommunförbundet kräver att budgetförhandlingarnas mål att fullt ut utnyttja handlingsmodellerna i försöken konkretiseras och infrias snabbt så att försöken kan fortsätta.

Kommunförbundet påpekar att prognosen för årets kommunalskatt försämrats under sommaren med hundratals miljoner euro, främst på grund av uppgifter om exceptionellt stora skatteåterbäringar.

Statsandelarna till kommunerna minskar nästa år markant på grund av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Statsandelarna minskar också till följd av regeringens medvetna beslut om bland annat frysta indexhöjningar och nedskärningar som beror på konkurrenskraftsavtalet.

Förra veckan offentliggjorde Kommunförbundet resultatet från en kommunenkät som visade att regeringens anpassningsåtgärder för kommunerna inte på långt när kommer att räcka till för att uppnå de målsatta kostnadsbesparingarna, till exempel i fråga om centraliseringen av den specialiserade sjukvården. Trots det har det gjorts statsandelsnedskärningar med hänvisning till dessa kalkylerade besparingar.

Kommunförbundet anser det vara illa genomtänkt att icke öronmärkt statsandelsfinansiering som är avsedd för lagstadgade tjänster överförs till ett nytt separat understödssystem för främjande av digitaliseringen. Positivt är ändå att behovsprövade understöd ska återinföras, eftersom de lindrar problemet med ekonomisk särutveckling. 

Den svaga inkomstbasen och det växande trycket på utgifter och investeringar är en kombination som på ett oroväckande sätt försämrar utsikterna för den kommunala ekonomin under de närmaste åren och gör ekonomin mer oförutsägbar. En liten lättnad är ändå sänkningen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Kommunförbundet anser det vara nödvändigt att regeringen håller fast vid sitt löfte om att kommunernas ska få full kompensation för de skatteinkomster de förlorar på grund av ändringar i skattegrunderna.
 

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets styrelse

Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 1602

Sari Rautio, I vice ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 040 522 0933

Tapani Tölli, II vice ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 511 3180

Kommunförbundet

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 40 555 8458

Henrik Rainio, tf. direktör för kommunalekonomiska enheten, tfn 050 596 9635

Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 5175

 

Etiketter