Pressmeddelande, 

Sammanställning av Kommunförbundets korrigeringsförslag till beredningen av landskaps- och vårdreformen för redaktionernas bruk

(Kommunförbundet informerar 25.5.2018) Finlands Kommunförbund har under beredningen av landskaps- och vårdreformen gett åtskilliga utlåtanden till beredarna och sammanställt promemorior för riksdagens utskott. De viktigaste har nu samlats på adressen https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntaliiton-hallituksen….

I Kommunförbndets ställningstaganden betonas respekt för kommunernas och landskapens självstyrelse, kraven på en realistisk reform samt behovet av att beakta regionernas särskilda behov och undvika schematiska modeller. Också kommunerna och många andra aktörer som gett utlåtanden har fäst vikt vid samma saker.

Kommunförbundets viktigaste korrigeringsförslag:

 1. Det schematiska åtskiljandet av tillhandahållare och producent frångås.
 2. Valfrihetsmodellen införs, men landskapens ges betydligt mer omfattande rätt att besluta om i vilken utsträckning och när tjänster släpps ut på marknaden.
 3. Tjänsteproduktion med fler producenter utökas enligt landskapens beslut med hjälp av kundsedlar, personliga budgetar och offentlig upphandling.
 4. Statens rätt att ingripa i landskapens beslut slopas i lagstiftningen, särskilt i lagen om ordnande av social- och hälsovård.
 5. Kommunerna förvägras inte möjlighet att delta i serviceproduktionen.
 6. Regleringen av ekonomistyrningen för landskapen luckras upp och beslut om statliga åtgärder som styr landskapens ekonomi fattas årligen utgående från lagstiftningen i samband med planen för de offentliga finanserna.
 7. Skyldigheten att anlita nationella bolag för stödtjänster (lokaler och ICT) slopas i lagstiftningen.
 8. Det införs ett lagstadgat förfarande för att kompensera kommunerna för de ekonomiska förluster som uppstår då kommunernas egendom överförs till landskapen.
 9. Kommunernas ges lagstadgad möjlighet att tillhandahålla och producera tillväxttjänster enligt avtal mellan kommunerna och landskapen. 
 10. Reformen genomförs i fler faser, också regionalt.
   

Närmare upplysningar

Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 9764225
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 50 567 1624
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, tfn 050 596 9866
Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden, tfn 0400 850 232

 

Etiketter