Pressmeddelande, 

Samarbetsforumet för offentlig upphandling utvecklar upphandlingarnas strategiska verkan

Hankinta-Suomi foorumin kuvituskuva

(Finansministeriet och Kommunförbundet informerar 9.5.2019) Värdet av de offentliga upphandlingarna uppgår till ca 35 miljarder euro per år i Finland. Medlen som används för offentliga upphandlingar kan också användas till att främja uppnåendet av strategiska samhälleliga målsättningar. I Finland inrättas ett omfattande samarbetsforum för offentlig upphandling som heter Upphandlingar. Samarbetsforumet utarbetar en gemensam strategi för offentliga upphandlingar.

Finansministeriet och Kommunförbundet ordnar en tillställning för inbjudna gäster om strategiarbetet med offentliga upphandlingar torsdagen den 9 maj 2019 kl. 13.00 - 16.00. Tillställningen leds av kontaktdirektören Lauri Lamminmäki från Kommunförbundet och understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet. Öppningsanföranden hålls av statssekretaren Martti Hetemäki från finansministeriet och verkställande direktören Minna Karhunen från Kommunförbundet. Vid tillställningen diskuteras det hur de olika utmaningar som Finland står inför kan lösas med hjälp av offentliga upphandlingar.

Gemensamma strategin för offentliga upphandlingar i Finland fördjupar sig i samhälleliga fenomen

De offentliga upphandlingarnas strategiska betydelse har varit känd sedan länge. Klimatförändringen, konkurrenskraften, arbetslösheten och grå ekonomi är exempel på fenomen som påverkar flera medborgares och organisations vardag. Sakkunniga som utför offentliga upphandlingar har försökt främja bland annat ställningen för svårsysselsatta, fästa uppmärksamhet vid miljöaspekter och främja innovationer, och de har eftersträvat flera andra väsentliga samhälleliga mål. Det första målet för samarbetsforumet Upphandlingar är att utarbeta en strategi för offentliga upphandlingar i hela landet. 

”Den samhälleliga genomslagningen som är betydelsefull för hela samhällsekonomin kan förbättras då upphandlingsvolymen inom de offentliga upphandlingarna används på ett smart sätt. Frågan är central med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet och förbättrandet av produktiviteten inom den offentliga sektorn”, sade statssekreterare Martti Hetemäki vid sitt öppningsanförande den 9 maj 2019.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen bekräftade i sitt anförande att de gemensamma målsättningarna är likriktade: ”Vi har att göra med så omfattande fenomen att ingen klarar av dem ensam. Ingen kan till exempel stoppa klimatförändringen helt själv. Samarbetet mellan kommun- och statssektorn spelar därför en väsentlig roll. Offentliga upphandlingar är ett utmärkt verktyg för detta”.

Samarbetsforumet för offentlig upphandling ökar dialogen mellan staten och kommunerna

Forumet grundas i samarbete av finansministeriet och Kommunförbundet. Upphandlingsorganisationernas ledning i kommuner och hos staten inbjuds till medlemmar i forumet. Företrädare för leveransföretag och sakkunnigorganisationer deltar också i diskussionen. Detta bör göras i samarbete så att Finland kan ha bästa möjliga framgång.

”Vi har saknat en gemensamt överenskommen uppfattning och ett diskussionsforum för de målsättningar som kan främjas genom offentliga upphandlingar. Denna möjlighet är en uppmuntrande början till en god diskussion mellan samtliga aktörer”, konstaterade understatssekreteraren Päivi Nerg då hon välkomnade ett hundratal deltagare till tillställningen.

Organisationerna behöver också ny slags kompetens för att kunna identifiera upphandlingar som ett verktyg för strategiskt ledande. Samarbetet spelar en väsentlig roll även i detta sammanhang. 

”Det är positivt att organisationerna inte uppfinner hjulet på nytt först inom kommun- och sedan inom statssektorn. Samarbetet och interaktionen som uppstår i form av forumet erbjuder därför ett gott tillfälle att utväxla kompetens sinsemellan”, konstaterade Kommunförbundets kontaktdirektör Lauri Lamminmäki.

Ytterligare information:
Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, finansminiseriet, tfn 02955 30433
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.