Pressmeddelande, 

SUP-producenternas kostnadsansvar för uppstädning av engångsplast har börjat – kommunerna har möjlighet att få ersättning

Erilaisia pakkauksia persikan värisellä lattialla ylhäältä päin kuvattuna.

År 2024 kan kommunerna för första gången få ersättning för uppstädningen av vissa plastprodukter för engångsbruk, av producenterna. För att få ersättningar ska kommunen meddela sina årliga kostnadsuppgifter till Birkalands NTM-central.

Vad innebär producenternas ansvar för uppstädningskostnaderna?

I och med direktivet om engångsplast (SUP-direktivet) utvidgas producenternas ansvar. Det innebär att producenterna av vissa plastprodukter för engångsbruk, dvs. tillverkare, importörer eller förpackare, betalar uppstädningskostnaderna som produkterna orsakar kommunen samt kostnaderna för förebyggande av nerskräpning, dvs. organiserandet av avfallshanteringen. Ansvaret för uppstädningskostnaderna gäller för de allmänna områdena i kommunerna.

Ansvaret gäller följande engångsprodukter som innehåller plast:

 • livsmedelsbehållare
 • muggar som säljs tomma
 • våtservetter
 • ballonger
 • tobaksfilter och tobaksvaror med filter

Dessutom ansvarar producenterna av tobaksfilter och tobaksvaror med filter även för kommunernas kostnader för anskaffning av avfallskärl för tobaksavfall samt för informeringen om hur man förebygger nedskräpning som orsakas av tobaksprodukter.

Producenternas ansvar för uppstädningskostnaderna har till viss del redan börjat

Ansvaret för uppstädningskostnaderna träder i kraft stegvis för olika grupper av produkter. I fråga om tobaksprodukter och livsmedelsbehållare har kostnadsansvaret inletts 1.1.2023, och ersättningar för året i fråga betalas till kommunerna år 2024. Från och med 2025 utvidgas ansvaret, och städkostnaderna omfattar då andra SUP-produkter. Omfattningen av kostnadsansvaret varierar mellan olika produktgrupper. Producenter av vissa produktgrupper ansvarar endast för kostnaderna för att städa upp efter nedskräpning, medan andra producenter även står för kostnaderna för att förebygga nedskräpning. 

Läs mer om övergångsperioder och ansvar för olika produktgrupper på producentansvarets webbplats (ely-keskus.fi/tuottajavastuu), på finska).

Kommunerna ska rapportera sina årliga kostnader

För att få ersättning av producenterna för kostnaderna för uppstädning och avfallshantering, anskaffning och användning av avfallskärl för tobaksskräp samt rådgivning och information, ska kommun  årligen före utgången av maj lämna in de uppgifter som anges i avfallslagen till Birkalands NTM-central. I rapporteringen ska kommunerna särskilja kostnaderna för renhållning av sina allmänna områden enligt följande:

 1. kostnader för insamling, transport och behandling av avfall som ordnas i förebyggande syfte;
 2. kostnader för uppstädning, transport och behandling av avfall som beror på nedskräpning;
 3. kostnader för anskaffning och användning av separata avfallskärl för tobaksskräp;
 4. kostnader för information och rådgivning i samband med förebyggande av nedskräpning som orsakas av tobaksprodukter.

Insamlingskostnaderna omfattar kostnaderna som orsakas av insamlingen till  de offentliga systemen samt kostnaderna för systemens infrastruktur.

Före utgången av maj 2024, ska kommunerna för första gången lämna in utbetalningsuppgifter och uppgifter om kostnaderna. Under övergångsperioden 2023–2025 används dock en fast kostnadsgrund för kommunernas totala kostnader, och denna grund fastställs separat genom förordning.  Under övergångsperioden kan kommunen få cirka 1,6 € i ersättning per invånare år 2023 och 2024, och cirka 2 € i ersättning per invånare år 2025. Kommunen kan dessutom få ersättning för separata investeringar i avfallskärl för tobaksskräp och för information om förebyggande av nedskräpning som orsakas av tobaksprodukter.

 

Även om ersättningarna under övergångsperioden betalas ut på basis av invånarantal, ska kommunen sträva efter att meddela de verkliga kostnaderna enligt bästa tillgängliga uppgifter. Det är viktigt att uppgifterna anges, eftersom de ger information om de verkliga uppstädningskostnaderna, och de gör det möjligt att göra bedömningar av hur jämförbara uppgifterna i olika kommuner är. Kostnaderna för anskaffning och användning av avfallskärl för tobaksskräp samt kostnaderna för rådgivning om förebyggande av nedskräpning som orsakas av tobaksfimpar anges på basis av de verkliga kostnaderna, utan övergångsperiod. På dessa tillämpas inte någon separat fast kostnadsgrund under övergångsperioden, utan dessa kostnader ska producenten genast ersätta enligt de faktiska kostnaderna  från och med investeringarna under 2023.

 

Från och med 2026 grundar sig ersättningarna på faktiska kostnader. Det här betyder att kommunerna i god tid måste förbereda sig på att följa upp kostnaderna för de allmänna områdenas renhållning. De faktiska, korrekta uppgifterna om kostnadsuppföljningen är en förutsättning för att kommunerna ska få kompensation från producenterna från och med början av 2026.

 

Kommunerna bör också notera att statsrådets förordning om vissa plastprodukter, (1318/2022, ”SUP-förordningen”) kräver att kommunen ska ha ett visst antal avfallskärl för tobaksfimpar. Enligt SUP-förordningen ska kommunen tillhandahålla avfallskärl för tobaksfimpar i allmänna områden, så att det

 • från och med den 1 januari 2024 finns ett kärl per 900 invånare,
 • från och med den 1 januari 2025 finns ett kärl per 600 invånare,
 • från och med den 1 januari 2026 finns ett kärl per 300 invånare.

Kom ihåg tidsfristerna för rapportering!

Kommunerna bör se till att de lämnar in uppgifterna senast 31.5 till Birkalands NTM-central, eftersom inlämnade av uppgifter är ett lagstadgat krav för att kunna få ersättning. Om en kommun inte har lämnat in sina uppgifter inom utsatt tid kan den inte få ersättning för året i fråga. Birkalands NTM-central kommer inte att skicka ut några påminnelser om att lämna in de årliga kostnadsuppgifterna.

De uppgifter som avfallslagen kräver rapporteras via en separat elektronisk blankett, som ingår i informationssystemen vid Birkalands NTM-central. Birkalands NTM-central informerar separat om när deras blanketter tas i bruk i takt med att arbetet fortskrider. Dessutom publicerar Birkalands NTM-central före utgången av 2023 en mera detaljerad anvisning som riktar sig till kommunerna om hur kostnaderna ska uppges.

Närmare upplysningar:

Birkalands NTM-central

Henriikka Harinen, överinspektör (SUP-produkter)

henriikka.harinen@ely-keskus.fi, tfn 0295 036 307

 

Finlands Kommunförbund rf

Tuulia Innala, specialsakkunnig

tuulia.innala@kommunforbundet.fi, tfn 040 572 2120

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Utbildning i ämnet (på finska)

25.10.2023 09:00 - 12:00 Kertakäyttömuovit katu- ja puistoroskien siivouksessa - tuottajavastuun vaikutukset ja toimenpiteet, lue lisää

15.11.2023 - 16.11.2023 Jätelautakuntien neuvottelupäivät, lue lisää

Läs mer om dessa teman