Framtidens bildningskommun

Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur inledde i maj 2017 ett projekt som lyfter fram undervisnings- och kulturtjänsternas roll och betydelse i framtidens kommun. Projektet Bildningskommunens roller och stöd syftar till att hitta bildningskommunens möjligheter och påvisa dess styrkor. Målet med arbetet är att stärka och klargöra småbarnspedagogikens och utbildningens samt kulturens, idrotts- och motionsverksamhetens och ungdomsarbetets roll när det gäller att främja hälsa och välfärd. Utöver sin bildnings- och välfärdsroll har bildningstjänsterna också en stor inverkan på främjandet av kommunens livskraft och kommuninvånarnas delaktighet. Syftet med projektet är att hjälpa och styra kommunerna till att utnyttja kunnandet inom bildningstjänsterna på ett mångsidigt sätt då framtidens kommun byggs upp.

Projektet baserar sig också på målen och arbetet inom Undervisnings- och kulturministeriets samarbetsgrupp Bildningskommunen samt programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

I främjandet av kommuninvånarnas välfärd överlappar bildningstjänsterna och social- och hälsovården på många sätt varandra och det finns många kontaktytor mellan tjänsterna. I framtiden samarbetar kommunerna, landskapen och andra aktörer på dessa kontaktytor. Kvaliteten på kundservicen står i direkt relation till hur samarbetet lyckas. Arbetet med att skapa kontaktytor i anslutning till social- och hälsovårdsreformen är projektets prioriteringsområde under den närmaste tiden och det sker i samarbete med Kommunförbundets andra projekt. Målet är att hjälpa och stödja kommunerna att identifiera kontaktytorna och finna nya lösningar.

Målen för projektet Bildningskommunens roller och stöd

  • Rollerna för framtidens kommun klarnar och förståelsen för hur bildningstjänsterna påverkar de olika rollerna ökar.
  • Kommunerna får stöd i sitt strategiska arbete och hjälp med att hitta och dra nytta av sina starka sidor ur bildningsarbetets synvinkel.
  • Fungerande samarbetsformer hittas för kontaktytorna mellan kommuner och landskap.
  • Sakkunskapen inom undervisnings- och kulturväsendet och vardagskunskapen i kommunerna kommuniceras till beredningen av de riksomfattande reformerna.
  • Enheten för undervisnings- och kulturtjänster deltar aktivt i programmet Framtidens kommun (Kommunerna 2021).

Projektet pågår 2017–2019. Formerna för stödet till kommunerna utvecklas enligt kommunernas behov och önskemål. I arbetet utnyttjas Kommunförbundets befintliga nätverk.

Arbetets tyngdpunkter kan sammanfattas till

  1. Strategiarbete för framtidens bildningskommun
  2. Kontaktytor och förändringar på grund av landskapsreform 
  3. Stärkande av samarbetet och utnyttjande av sakkunskap

Under projektet förs en dialog med kommunerna och deras synpunkter förmedlas genom Kommunförbundet till UKM:s arbetsgrupp Bildningskommunen, LAPE-arbetet och den parlamentariska arbetsgruppen.

Bildningskommunen till din tjänst – video (på finska).
Vad avses när man talar om bildningskommunen? Är den en utopi eller vardagliga tjänster för invånare i olika åldrar?

tags