Social hållbarhet

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet är ett delområde inom hållbar utveckling vid sidan av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kärnan i den sociala hållbarheten är samhällelig rättvisa och delaktighet som iakttas i kommunernas egen verksamhet. Social hållbarhet är ett övergripande fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, vilket möjliggör en god vardag och ett meningsfullt liv. Social hållbarhet omfattar allt det som ingen borde vara utan.

I en socialt hållbar kommun satsar man på att förebygga generationsöverskridande utsatthet, möjliggöra välfärd och minska ojämlikhet bland annat med hjälp av förebyggande tjänster. En annan prioritering inom social hållbarhet är att trygga en beboelig värld även för kommande generationer. Andra viktiga aspekter är:

  • tillräcklig utkomst
  • jämställdhet och likabehandling
  • säkerhet
  • socialt hållbara tjänster.

Socialt hållbar utveckling handlar i grunden om kommuninvånarnas möjligheter att påverka sitt eget liv och sin delaktighet i kommunen. En socialt hållbar utveckling tar alla befolkningsgrupper i beaktande och håller sig inom gränserna för naturens bärkraft.

Social hållbarhet är en del av FN:s handlingsplan Agenda 2030 och har en betydande roll i det nuvarande regeringsprogrammet.

Kommunerna främjar social hållbarhet

Kommunerna har en central roll i att främja social hållbarhet. Kommunerna arbetar för den sociala hållbarheten till exempel genom att främja välfärden, förebygga utsatthet, förbättra sysselsättningen, erbjuda tjänster samt genom att fatta beslut och göra investeringar som tryggar välfärden på lång sikt. Kommunerna bygger upp social hållbarhet inom olika sektorer till exempel genom utbildning, kulturtjänster, boende, integration och utveckling av livsmiljön. Ur ett lokalt perspektiv är kommunen en gemenskap som tryggar välbefinnandet i vardagen inom olika delområden och främjar social hållbarhet, såsom jämställdhet, delaktighet och likabehandling.

Kommunernas roll i att möjliggöra en hållbar och övergripande välfärd kommer även i fortsättningen att vara betydande, även om ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till välfärdsområdena. Den sociala hållbarheten stärks genom samarbete mellan olika sektorer och aktörer. Till exempel organisationerna är centrala samarbetspartners. I en socialt hållbar kommun satsar man på kommuninvånarnas möjligheter att påverka sin egen livskvalitet och på invånarnas delaktighet i lokalsamhället.

Open all

Ledning av arbetet för social hållbarhet

Målen för social hållbarhet i Agenda 2030

Kommunförbundet främjar social hållbarhet

Verktyg för att främja social hållbarhet

Exempel på socialt hållbara lösningar i kommunerna

tags
Sami Niemi

Sami Niemi

Specialsakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 589 9187
Ansvarsområden
  • ledning och utveckling av välfärds- och hälsofrämjande i kommunerna