Statens budget 2019 för undervisnings- och kultursektorn

Statsandelen för kommunal basservice inom undervisnings- och kulturväsendet rör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och konstundervisningen, allmänna bibliotek och kommunernas kulturväsende. Statsandelsprocenten är 25,37, vilket är 0,03 % mer än förra året. Nedskärningarna på grund av konkurrenskraftsavtalet, frysningen av indexhöjningen och justeringen av kostnadsfördelningen har alla dock en negativ effekt på statsandelens belopp. Dessutom tar det nya incitamentssystemet för digitaliseringen en stor bit av statsandelsfinansieringen, 30 miljoner euro. Kommunernas självfinansieringsandel är 3 523,89 euro per invånare. 

Fem miljoner euro har år 2019 anvisats för utvidgandet av försöket med gratis småbarnspedagogik för femåringar. Därutöver har 10 miljoner euro reserverats för småbarnspedagogiken till understöd för verksamhet som stärker jämlikheten, jämställdheten och deltagandet, så kallad positiv diskriminering. Inga ändringar sker i finansieringen av morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.  

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förbereds tidigareläggningen av studier i A1-språket till vårterminen i årskurs 1, men det sker inte ännu år 2019. Grunddelen i hemkommunsersättningen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ökar med 82,02 euro per invånare, och blir då 6600,17 euro/invånare. Beloppet minskar dock med nedskärningar på 320,77 euro i år på grund av statens sparåtgärder. Detta påverkar Undervisnings- och kulturministeriets kompletterande  finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Inga ändringar har gjorts i den kompletterande finansieringens koefficienter. 

De prövningsbaserade statsunderstöden för den grundläggande utbildningen har varit på tapeten de senaste åren på grund av de negativa biverkningar de förknippas med. Men statsunderstöden kommer trots det att vara i stort sett oförändrade år 2019. Finansieringen av undervisningen för elever med främmande språk som modersmål ökar med 2 miljoner euro jämfört med budgeten år 2018 och stöd för jämställdhet och jämlikhet riktas nu också till småbarnspedagogiken. Riksdagen beslutade till sist att finansieringen av stödet till klubbverksamheten får vara kvar på nuvarande nivå.

Justeringen av kostnadsnivåerna pressar finansieringen också inom Undervisnings- och kulturministeriets område. Till exempel inom gymnasieutbildningen minskar finansieringen med 2,7 miljoner euro. Det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning sjunker till 5 906,12 euro. Kommunförbundet har framfört sin oro över gymnasieutbildningens låga statsandelsfinansiering och finansieringens oroväckande trend. För genomförandet av gymnasiereformen har 10 miljoner euro reserverats. 

En annan nyhet är godkännandet av läromedelstillägget som gäller såväl gymnasie- som yrkesutbildningen. Den statliga finansieringen av yrkesutbildningen ökar med 806,1 miljoner euro jämfört med förra året. Genomförandet av reformen får år 2019 lika mycket stöd som förra året. Finansiering som reserverats för anskaffning av arbetskraftspolitisk utbildning, 29 miljoner euro netto, överförs från Arbets- och näringsministeriet till Undervisnings- och kulturministeriet. Det tidsbegränsade anslaget för kompetensprogrammet för unga vuxna får ingen fortsättning.

Det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut stiger till 84,65 euro/undervisningstimme medan priset per enhet för folkhögskolorna hålls på samma nivå som år 2018. Sammanlagt ökar det fria bildningsarbetets statliga finansiering med 2,8 miljoner euro genom justeringen av kostnadsnivån. 

Finansieringen av museer, teatrar och orkestrar minskar på grund av justeringen av kostnadsnivån. Statsunderstöden för allmänna bibliotek ökar till 4,6 miljoner euro inklusive digitalprojektet som ska stöda personalens kompetenshöjning, till vilket det reserverats 860 000 euro. För det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande har drygt 1,9 miljoner euro reserverats.

Idrottsväsendets finansiering är i huvudsak oförändrad. Anslagen för byggande av idrottsanläggningar minskar med ca 5 miljoner euro till ca 32,4 miljoner euro. Programmet Skolan i rörelse kommer att bli ”Studerande i rörelse” när 2,8 miljoner euro anvisas till pilotprojekt inom utbildningen på andra stadiet och på högskolenivå. Därutöver går en miljon euro till pilotprojekt inom småbarnspedagogiken. 

I ungdomsarbetet sker inga stora ekonomiska förändringar. Grunderna för statsandelen kvarstår oförändrade. Till ungdomsverkstäder och det uppsökande ungdomsarbetet anvisas sammanlagt 21 miljoner euro. 
 

tags