Informationssamhället

Kommunförbundet stöder kommunernas möjligheter att utnyttja den nya informations- och kommunikationstekniken i alla kommunens uppgifter och i samtliga sektorer. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med kommunerna och statliga aktörer. Viktiga samarbetspartner är utöver kommunerna och samkommunerna även ministerierna, de viktigaste registermyndigheterna och företagen inom sektorn.

Till Kommunförbundets uppgifter hör att lyfta fram kommunernas röst i synnerhet när det gäller utveckling av gemensamma lösningar, tjänster, informationshantering eller informationspolitik för hela den offentliga sektorn eller tillhörande lagstiftning. Kommunförbundet strävar efter att stödja digitaliseringen i kommunerna med framförhållning, men vid behov också att bevaka kommunernas intressen inom informationsförvaltning. Målet är att göra detta genom ett öppet och långsiktigt samarbete med både interna och externa samarbetspartner.

Viktiga prioriterade områden är informationshantering, dokumentförvaltning och arkivering, e-tjänster, dataskydd, informationssäkerhet, informationsresurser, telekommunikation, öppna data, övergripande arkitektur, interoperabilitet mellan informationssystem och data samt digital tillgänglighet. Enheten för informationssamhället har också i uppgift att stödja digitaliseringsarbetet i de olika sektorerna och göra de till en del av ett mer omfattande samarbete med ansvariga sakkunniga inom branschen. 

Kommunförbundets sakkunniga arbetar med att ge kommunerna service inom dessa områden och i projekt med nämnda prioriteringar. Projekten presenteras på sina egna sidor.
Förbundets enhet för informationssamhället ger ut nyhetsbrevet Kunnat ja tietoyhteiskunta 4-5 gånger om året. Nyhetsbrevet kan beställas på sidan Kommunförbundets nyhetsbrev.

Viktiga nätverk och samarbetspartner

Nätverket för kundorienterade kommuner. Kontaktperson: Outi Lehmijoki, utvecklingschef

JUHTA, Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Juhta är ett permanent samarbets- och förhandlingsorgan för ministerierna och kommunalförvaltningen som tillsatts av stadsrådet. Kommunförbundets kontaktperson för hela Juhtas verksamhet är Elisa Kettunen, sakkunnig.

Kontaktperson, sakkunnigområdet informationssäkerhet, dataskydd och beredskap i Juhta: Tuula Seppo, sakkunnig. Mer information om Juhtas verksamhet finns här. Också medlemmarna i Juhtas grupper har en egen webbsida.

Ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen, VAHTI. Bland de sakkunniga i frågor om informationssamhället är sakkunnige Jari Ylikoski verksam i ledningsgruppen VAHTI och sakkunnige Tuula Seppo i sekretariatet för VAHTI. Avsikten är att utveckla verksamheten kring informationssäkerhet i samarbete med statsförvaltningen. Kontaktperson: Tuula Seppo, sakkunnig.

Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn samt styrgruppen. Kontaktperson: Jari Ylikoski, sakkunnig.

Kommunernas nätverk för öppna data. Nätverket är öppet för alla som är intresserade av öppnande av data i kommuner, organisationer, företag och högskolor. Nätverket fungerar via en Facebookgrupp vars administration ligger på Kommunförbundets ansvar. Ansvarig, öppna data och nätverket: Elisa Kettunen, sakkunnig.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information