Jämställdhet i verksamheten

Med jämställdhet iverksamhetenavses jämställdheten i de tjänster kommunen erbjuder, i beslutsfattandet och i den övriga verksamheten.

Kommunerna är nära medborgarna och kan direkt medverka till att jämställdheten syns i människornas vardag. Det är viktigt att garantera jämlika möjligheter för alla. Genom att beakta de behov och synpunkter kvinnor, män, flickor och pojkar i olika åldrar har kan man förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet.

Om man utöver könet samtidigt beaktar bostadsort och ekonomisk och social ställning kan det ge kommunens tjänster nya synvinklar och innovationer.

Jämställdhetsperspektivet inom servicen betonar kännedom om kunderna och servicetagarna. När man granskar servicetagarna också ur könsperspektiv förbättras kunskapsunderlaget för besluten.

Det är inget lösryckt mål att främja och beakta jämställdheten utan det borde utgöra en naturlig del av beredningen, beslutsprocessen och servicen. I vissa kommuner beaktas jämställdhet mellan könen bl.a. i planeringen av verksamheten och ekonomin och t.ex. i idrottstjänster.

För att undvika flerfaldig diskriminering måste man ta hänsyn till könet i främjandet av likabehandling av minoritetsgrupper.

Ett centralt operativt redskap i arbetet för jämställdhet är könskonsekvensbedömningen SUVA.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är ett bra verktyg för främjande av jämställdheten i verksamheten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information