Jämställdhet och likabehandling

Lagstiftning

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagarna gäller kommunens hela verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, kommuninvånarna och servicen till dem samt kommunen som arbetsgivare. Därtill verkställs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet i hög grad i kommunerna.

Kommunernas skyldighet att främja jämställdheten mellan könen regleras i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsfrämjande ingår också i många speciallagar och föreskrifter som gäller kommunernas service, till exempel i den lagstiftning som gäller undervisning. Finlands jämställdhetslagstiftning påverkas av internationella avtal och EU:s lagstiftning. Finland har undertecknat FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW 1979) och Pekingplattformen (FN:s handlingsplan 1995). EU:s jämställdhetspolitik styr kommunerna bland annat när det gäller genomförandet av strukturpolitiken.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) gäller kommunens hela verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, kommuninvånarna och servicen till dem samt kommunen som arbetsgivare. Lagens syfte är att förhindra diskriminering på grund av kön, främja jämställdheten mellan kvinnor och män och förbättra kvinnornas ställning i synnerhet i arbetslivet. Skyldigheten att främja jämställdheten och lagens förbud mot diskriminering på grund av kön har utvidgats till att också gälla diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. I lagen ingår också bestämmelser om främjande av jämställdhet vid utbildning och undervisning.

Utöver förbuden mot diskriminering gäller särskilt följande bestämmelser kommunerna:

  • myndigheternas skyldighet att målmedvetet och systematiskt främja jämställdheten
  • könskvoter i sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt
  • jämställdhet vid utbildning och undervisning samt jämställdhetsplanering vid läroanstalter
  • jämställdhet i fråga om tillgång och utbud på varor och tjänster
  • arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdheten samt personalpolitisk jämställdhetsplanering

Jämställdhetslagen beaktar att det kan behövas specialåtgärder som riktas endast till män eller endast till kvinnor.

Förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet uppfylls i hög grad i kommunerna och regionerna. Finland har ratificerat konventionen den 1 augusti 2015 och infört den i lagstiftningen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förpliktar kommunerna att främja likabehandling och förebygga diskriminering i all sin verksamhet som myndigheter, servicegivare, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Främjandet av likabehandling och förebyggandet av diskriminering gäller hela kommunkoncernen – kommunen, samkommunerna och också de kommunala bolagen.

Vid sidan om jämställdhetslagen kan diskrimineringslagen tillämpas i situationer där det förutom diskriminering på grund av kön också förekommer diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen, det vill säga vid diskriminering på flera grunder.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.