Förtroendevaldas avgångsbesked ska behandlas under december månad

Kommunens organ fortsätter sin mandattid

Kommunalvalet flyttas från oktober till april och fullmäktigeperioden inleds den 1 juni 2017. De nuvarande fullmäktigenas mandattid förlängs med fem månader till den 31 maj 2017.

​Kommunens förtroendevalda beviljas på basis av egen anmälan befrielse från förtroendeuppdragen den 31 december 2016. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige har förbundit sig att sköta sitt förtroendeuppdrag till den 31 december 2016 och de övriga kommunala förtroendevalda till januari 2017, tills nya förtroendevalda utsetts i deras ställe.

Juridiska enheten har under den senaste tiden fått flera frågor om tolkningen av övergångsbestämmelsen (147 §) i den nya kommunallagen.

 

Organens mandattid

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer. Kommunstyrelsen, och med stöd av ett fullmäktigebeslut även andra organ, kan tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift.

 

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid eller något annat bestäms i kommunallagen. Det är rätt vanligt att fullmäktige väljer kommunstyrelse för en mandattid på två år och då väljs en ny kommunstyrelse i mitten av  fullmäktigeperioden.

Mandattiden kortare än fullmäktigeperioden

Det har uppstått ovisshet om tolkningen av 147 § i den nya kommunallagen i en situation där fullmäktige har beslutat om en kortare mandattid för organet än fullmäktiges mandattid, eftersom man inte tar ställning till saken i motiveringen till kommunallagen. Enligt motiveringen till bestämmelsen  (RP 268/2014) gäller ”Att fullmäktiges mandattid fortsätter innebär i detta fall att mandattiden för de ledamöter i kommunala organ som utsetts för samma mandattid som fullmäktiges i princip fortsätter till utgången av maj 2017. ”

 

Vår tolkning är att övergångsbestämmelsen avses tillämpas på organ vars mandattid är beroende av fullmäktiges mandattid. Även om kommunstyrelsen eller en nämnd valdes för två år, dvs. mandattiden var uppdelad på två stycken två-årsperioder skulle det vara fråga om ett organ som till sin natur är valt för fullmäktiges mandattid.  Mandattiden skulle således med stöd av lagen fortsätta direkt till juni 2017.

I januari 2017 väljs inga nya organ

I januari 2017 väljs således inga nya kommunstyrelser, nämnder eller direktioner. De nuvarande organen fortsätter tills det nya fullmäktige valt nya ledamöter och ersättare till organen. Enligt 32 § i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni.

Kommittéer, delegationer och organ för påverkan

En kommitté kan vara tillsatt för hela fullmäktigeperioden eller dess mandattid kan vara oberoende av  fullmäktigeperioden, exempelvis en byggnadskommitté, vars uppgifter gäller att genomföra ett visst projekt.  Mandattiden för en kommitté kan vara högst lika lång som mandattiden för det organ som har tillsatt den. En förlängning av en kommittés mandattid med stöd av övergångsbestämmelsen i kommunallagen  bedöms från fall till fall.

 

Delegationer, äldreråd, råd för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige är inte kommunens organ som avses i 17 § i kommunallagen (1995). Övergångsbestämmelsen om fortsatt mandattid i kommunallagen tillämpas således inte på delegationer eller så kallade påverkansorgan.

Rätten att avgå från ett förtroendeuppdrag 31.12.2016

Rätten att bli befriad från ett förtroendeuppdrag på basis av  egen anmälan i slutet av år 2016 stipuleras endast för kommunens förtroendevalda. Kommunens förtroendevalda är:

  • ledamöterna och ersättarna i fullmäktige,
  • personer som har valts till ledamöter i kommunens organ,
  • personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ
  • och deras ersättare. 

En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grund av sin ställning eller sina arbetsuppgifter har valts till ledamot i ett kommunalt organ - en direktion eller kommitté - är inte förtroendevald i kommunen.  Därför har de inte rätt att bli befriade från förtroendeuppdraget enbart på basis av anmälan.

 

Om en person vill lämna förtroendeuppdraget ska detta anmälas skriftligt till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda före utgången av november 2016. Det finns anledning att under december månad 2016 behandla avgångsbeskedet i fullmäktige eller det organ som utsett den förtroendevalda.  Anmälningarna antecknas till protokollet och samtidigt konstateras att de nämnda förtroendeuppdragen upphör den 31 december 2016.  Nya förtroendevalda för den återstående mandattiden kan utses vid samma möte så att mandattiden börjar den 1 januari 2017.

 

I stället för den fullmäktigeledamot som avgår ska fullmäktiges ordförande  för den återstående mandattiden kalla den ersättare som är först i ordningen från valförbundet, partiet eller den gemensamma listan i fråga.

 

Blir antalet ersättare ofullständigt, ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare. Om inte alla ersättarplatser blir fyllda, är antalet ersättare inte fulltaligt.

Inga verkningar av partibyte under en pågående valperiod

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige bestäms alltid enligt valresultatet. Partibyte under en pågående fullmäktigeperiod har alltså ingen betydelse i detta fall. Om en avgående fullmäktigeledamot har bytt parti efter valet kallas också ersättaren på basis av valresultatet från den grupp  från vars lista den avgående fullmäktigeledamoten valdes in i fullmäktige.

 

Ett partibyte under fullmäktigeperioden inverkar inte heller när nya ersättare förordnas, utan valresultatet 2012 avgör.

Samkommuner

Också i samkommunerna fortsätter organens mandattid tills nya ledamöter utsetts till organen efter kommunalvalet. Förtroendevalda som en samkommun utsett till sina organ har rätt att på basis av egen anmälan avgå från samkommunens organ. Om en person lämnar ett förtroendeuppdrag i en samkommun ska detta anmälas skriftligt före utgången av november 2016 till det organ i samkommunen som utsett den förtroendevalda.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.