De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2018

Socialförsäkringsavgifterna för år 2018 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2018 är i genomsnitt 25,29 procent av den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2017 var andelen 26,53 procent, så de kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga socialförsäkringsavgifter sjunker med 1,25 procentenheter. Sänkningen beror främst på att sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna har sjunkit.

I bilagan finns en tidsserie över socialförsäkringsavgifterna 2016–2018 och en prognos för 2019–2020.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift år 2018 är 0,86 procent (1,08 % år 2017), vilket innebär en sänkning med 0,22 procentenheter. Avgiftsprocenten sjunker bland annat till följd av det konkurrenskraftsavtal för 2017–2020 som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Löntagarnas sjukvårdspremie år 2018 är fortsättningsvis 0,00 procent av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen. Dagpenningspremien för en löntagare är 1,53 procent (1,58 % år 2017), om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro. Premien sjunker alltså med 0,05 procentenheter jämfört med år 2017. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten är mindre än 14 020 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

År 2018 är de kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,65 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 083 500 euro. För den överstigande delen av lönesumman är avgiften 2,60 procent av lönen. År 2017 var motsvarande procenttal 0,80 och 3,30. Arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter sjunker betydligt år 2018.

Avgifterna sjunker bland annat till följd av konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer som sänker arbetsgivarnas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift med 0,40 procentenheter. Dessutom sänks det totala beloppet för arbetslöshetsförsäkringsavgiften ytterligare med 0,20 procentenheter. Förändringen medför att de kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift sjunker från 3,16 procent till 2,49 procent.

Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie stiger år 2018 med 0,30 procentenheter. Förändringen beror bland annat på konkurrenskraftsavtalet som höjer avgiftsprocenten med 0,40 procentenheter. Avtalsparterna beslutade dock om en ytterligare sänkning av det totala avgiftsbeloppet, vilket sänker avgiften med 0,20 procentenheter.

Kevas delegation slog 1.12.2017 fast medlemsorganisationernas pensionsavgifter för år 2018. De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga pensionsavgift år 2018 är 21,60 procent. Den genomsnittliga pensionsavgiften sjunker alltså med 0,35 procentenheter från år 2017. Avgiftsbördan för de enskilda arbetsgivarna kan ändå avvika betydligt från de genomsnittliga siffrorna.

Beslutet att sänka pensionsavgiften beror bland annat på konkurrenskraftsavtalet som sänker arbetsgivaravgiften med 0,20 procentenheter och på Kevas långsiktiga placeringsintäkter som flera år i följd har överstigit de långsiktiga beräkningarna av den finansiella balansen. Rapporten av Social- och hälsovårdsministeriets och Finansministeriets arbetsgrupp har också beaktats i beslutet. I rapporten föreslogs att trygghetsnivån för pensionsavgiften i pensionssystemet för Kevas medlemssorganisationer skulle sänkas.

Pensionsavgiften för Kevas medlemsorganisationer består år 2018 fortsättningsvis av tre delfaktorer:

  • en lönebaserad del (16,75 % av lönesumman)
  • en förtidspensionsutgiftsbaserad del, dvs. en förtidsavgift (170 miljoner euro)
  • en pensionsutgiftsbaserad del (653 miljoner euro)

Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent är den samma för Kevas alla medlemsorganisationer. År 2018 är den 16,75 procent av det totala lönebeloppet (17,05 % år 2017), vilket innebär en sänkning med 0,30 procentenheter. Avgiftsprocenten innehåller inte löntagarens andel.

Förtidsavgift betalas när arbetstagaren för första gången får invalidpension eller rehabiliteringsstöd. För de kommunala arbetsgivarna uppgår förtidsavgiften år 2018 till 170 miljoner euro, vilket är cirka 1,00 procent av lönesumman enligt pensionssystemet för Kevas medlemsorganisationer.

Förtidsavgiftens belopp beror på arbetsgivarens storlek:

  • För små arbetsgivare (lönesumma under 2,0865 miljoner euro på 2018 års nivå) bestäms förtidsavgiften i likhet med den lönebaserade pensionsavgiften som en procentuell andel av de utbetalda lönerna. År 2018 är förtidsavgiften för små arbetsgivare 1,0 procent av lönerna.
  • Förtidsavgiften för medelstora arbetsgivare (lönesumma 2,0865–33,384 miljoner euro på 2018 års nivå) består av en del som baserar sig på lönesumman och en del som baserar sig på pensionsutgifterna. Förhållandet mellan delarna bestäms i relation till den självriskgrad som bestäms på basis av lönesumman. Den del som baserar sig på lönesumman beräknas enligt den procent som Kevas delegation fastställt för medelstora arbetsgivare, och den pensionsutgiftsbaserade delen beräknas utgående från den pensionsutgift som betalats för de förtidspensioner som börjat löpa på basis av anställning hos medlemsorganisationen.
  • Förtidsavgiften för stora arbetsgivare (lönesumma över 33,384 miljoner euro på 2018 års nivå) baserar sig helt på pensionsutgifterna.

En del av de kommunala arbetsgivarna betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på de pensioner som tjänats in före 2005. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår år 2018 till totalt 653 miljoner euro, dvs. ungefär 3,85 procent av lönesumman. År 2017 uppgick den pensionsutgiftsbaserade avgiften till totalt 663 miljoner euro, så avgiften hålls på ungefär samma nivå. De pensionsutgiftsbaserade avgifternas belopp i förhållande till lönesumman varierar bland enskilda medlemsorganisationer beroende på de pensioner som ska betalas.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetstagarens pensionsavgift år 2018 till 6,35 procent för personer under 53 år och dem som fyllt 63 (6,15 % år 2017) samt till 7,85 procent för 53–62-åringar (7,65 % år 2017).

Den totala pensionsavgiften för Kevas medlemsorganisationer inklusive arbetstagarens avgift är därmed 28,35 procent av lönesumman år 2018 (28,50 % år 2017).

Finansministeriet fastställde 19.12.2017 de statliga pensionsavgifterna 2018 i enlighet med Kevas förslag. Den genomsnittliga pensionsavgiften inom det statliga pensionssystemet är 23,76 procent år 2018, varav arbetsgivarens andel är i genomsnitt 16,88 procent och arbetstagarens andel i genomsnitt 6,88 procent. Information om de fastställda pensionsavgifterna finns i Kevas webbtjänst för arbetsgivare.

Keva ger i juni budgeteringsanvisningar för uppskattningen av nästa års pensionsavgifter i kommunsektorn. Mer information på Kevas webbplats www.keva.fi.

Mer informarmation på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman