De preliminära statsandelsberäkningarna för 2018 har uppdaterats

valtionosuudet

Statens budgetproposition för 2018 och Kommunekonomiprogrammet 2018 offentliggjordes tisdagen den 19 september 2017. Enligt dem kommer statens åtgärder år 2018 att försvaga den kommunala ekonomin med cirka 129 miljoner euro. Samma dag som budgetpropositionen offentliggjordes uppdaterade Kommunförbundet sina preliminära statsandelsberäkningar för 2018 på Kommunforbundet.fi. De preliminära statsandelsberäkningarna uppdaterades förra gången i juni.

I och med att statens budgetproposition offentliggjorts har flera statsandelsposter som tidigare varit preliminära nu bekräftats och preciserats. Sådana är till exempel summan av minskningarna och ökningarna av statsandelarna samt utjämningen på basis av skatteinkomsterna. Beräkningarna i september är ändå inte slutgiltiga, eftersom en del av bestämningsgrunderna och andra uppgifter fortfarande saknas. Statsandelsberäkningarna uppdateras nästa gång när beskattningen för 2016 blir klar i november 2017.

När statsandelsininkomsterna uppskattas måste man beakta tudelningen i statsandelssystemet. Även om Kommunförbundet gör en preliminär beräkning bara av Finansministeriets statsandel, bör kommunerna i sin helhetsbedömning också beakta statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Största delen av den statsandel som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet baserar sig på antalet elever och andra uppgifter om verksamheten på statsistikföringsdagen den 20 september. I Kommunförbundets preliminära beräkningar har statsandelsfinansieringen från UKM beaktats på 2017 års nivå.

Konkurrenskraftsavtalet och justeringen av kostnadsfördelningen minskar statsandelen år 2018

I statens budgetproposition för 2018 anslås 8 458 miljoner euro för statsandelarna för kommunal basservice (moment 29.90.30). Det är cirka 150 miljoner euro (2 %) mindre än år 2017. De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering beror på konkurrenskraftsavtalet (-119 mn euro) och justeringen av kostnadsfördelningen enligt statsandelslagen (-177 mn euro). Kompensationen för kommunernas förlorade skatteinkomster ökar däremot statsandelarna med 131 miljoner euro.

Med anledning av konkurrenskraftsavtalet skars kommunernas statsandelar ner med 356 miljoner euro (- 64 euro/inv.) år 2017. Arbetstidsförlängningen enligt avtalet uppskattas medföra ytterligare besparingar för kommunerna år 2018, och därför höjs statsandelsnedskärningarna år 2018 till sammanlagt 468 miljoner euro (- 85 euro/inv.). Konkurrenskraftsavtalet medför alltså nya nedskärningar på 21 euro per invånare (totalt 119 mn euro) år 2018.

Sedan år 2015 har kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justerats varje år. Vid justeringen utjämnas de kostnader som ligger till grund för statsandelarna nationellt så att de blir lika stora som kommunernas sammanräknade faktiska kostnader under samma år. Som grund för justeringen av kostnadsfördelningen år 2018 används kommunernas faktiska kostnader för de statsandelsberättigande uppgifterna år 2015. Eftersom kommunernas sammanräknade faktiska kostnader år 2015 är mindre än de kalkylerade kostnader som legat till grund för statsandelarna, sänks de kalkylerade kostnaderna genom minskning av grundpriserna. Därför minskar också statsandelen år 2018 med sammanlagt omkring 177 miljoner euro. Verkningarna är olika i varje kommun, eftersom de kalkylerade kostnaderna varierar från kommun till kommun på grund av skillnader i servicebehovet och olika <<särförhållanden<<.

Utöver konkurrenskraftsavtalet och justeringen av kostnadsfördelningen har Kommunförbundet i de preliminära statsandelsberäkningarna i september också beaktat bland annat kompensationen för förlorade skatteinkomster (+131 mn euro), kompensationen för sänkta dagvårdsavgifter via statsandelssystemet (+25 mn euro) och ändringarna i uppgifter och skyldigheter (bl.a effektiviseringen av den specialiserade sjukvården, utvecklingen av närstående- och familjevården och justeringen av personaldimensioneringen inom äldreservicen). Beräkningen av utjämningen bygger på de preliminära skatteuppgifter för 2016 som Skatteförvaltningen publicerade 11.9.2017.

Statsandelsprocenten och andra viktiga faktorer i statsandelsberäkningen

Centrala siffror i de uppdaterade beräkningarna i september:

 • Antal invånare 31.12.2016: 5 474 083
 • Statsandelsprocenten 25,34 %
 • Kommunens självfinansieringsandel, statsandelen för kommunal basservice: 3 540,30 €/inv.
 • Kommunens självfinansieringsandel, UKM:s statsandel: 255 €/inv.
 • Hemkommunersättningens grunddel 6 518,15 €/elev
  • Graderingarna per åldersgrupp (0,91 / 1,00 / 1,60) ändras inte
 • Grundpriserna per åldersgrupp (€/invånare i åldersgruppen), statsandelen för kommunal basservice
  • 0–5-åringar 8 199
  • 6-åringar    8 699
  • 7–12-åringar                    7 291
  • 13–15-åringar                  12 522
  • 16–18-åringar                  4 011
  • 19–64-åringar                  1 009
  • 65–74-åringar                  2 029
  • 75–84-åringar                  5 564
  • 85-åringar och äldre        18 911
 • Utjämningen på basis av skatteinkomster
  • Genomsnittlig skattesats 19,87 %
  • Utjämningsgräns 3 756 €/inv.
  • Utjämningstillägg för 265 kommuner
  • Utjämningsavdrag för 30 kommuner.

De preliminära statsandelsberäkningarna för 2018 finns på webb-adressen: 
https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/ekonomi/statsandelarna…

Etiketter