Vård- och landskapsreformens verkningar

Den nya kommunens ekonomi år 2019

Raha

Kommunförbundet har sedan 2009 offentliggjort egna förslag inför beredningen av ramarna för statsfinanserna och den kommande kommunpolitiken. Förslagen har varje år sammanställts till en publikation som getts ut i februari. Efter finanskrisen har publikationerna främst fokuserat på läget inom den kommunala ekonomin och hur den ska kunna förbättras.

​Publikationerna, som gått under namnet anpassningsprogram, har också behandlat flera andra aktuella teman, såsom kommunreformen, kommunernas kapitalanskaffning eller hållbarhetsunderskottet. År 2016 behandlade översikten det nya styrsystemet för de offentliga finanserna. I styrsystemet ingår ett kommunekonomiprogram, som förbättrar kontrollen över de offentliga finanserna som helhet. För den kommunala ekonomin sätts det upp ett mål för det strukturella saldot (den finansiella ställningen) under regeringsperioden.

Den nya regeringen inledde sitt arbete i juni 2015. I regeringsprogrammet skrevs det in att vård- och landskapsreformen ska genomföras. Reformen kommer att ändra kommunernas uppgifter och ekonomi i grunden.

Beredningsarbetet har varit omfattande och utmanande – lagutkasten har uppskattats innehålla uppemot 2 000 sidor text.

 

Efter remissbehandlingarna har också de faktorer som påverkar kommunernas ekonomi klarnat såpass mycket att beräkningar för de kommande landskapen och även enskilda kommuner har kunnat göras och uppdateras.

 

Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet betjänar medlemskommunerna genom att tillhandahålla ett eget kalkyleringsredskap, Ekonominyckeln, som utvisar konsekvenserna för de enskilda kommunerna. Bekanta dig med Ekonominyckeln här.

 

Syftet med denna publikation, Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar, är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan. Publikationen är i första hand avsedd för förtroendevalda och andra som är intresserade av reformen. Den kan framför allt användas som underlag för bedömning av konsekvenserna för kommunernas ekonomi.

 

De tidigare anpassningsprogrammen hittar du på webben:
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/kommunalekonomin-och-staten/anpassningprogram/Sidor/default.aspx

 

och andra förslag (från år 2016-) på webben:
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/kommunalekonomin-och-staten/styrsystem-for-de-offentliga-finanserna/Sidor/default.aspx

 

Etiketter