Möjligt att samordna förfarandena vid miljökonsekvensbedömning och planläggning

Den nya MKB-lagen trädde i kraft 16.5.2017

Det mesta av lagändringarna bygger på ändringen av EU-direktivet om bedömning av inverkan på miljön (2014/52/EU). I den nya lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) betonas framför allt bedömningen av betydande miljökonsekvenser. Den nya MKB-lagen innehåller en ny bestämmelse om myndigheternas förhandsöverläggning. Utlåtandet om miljökonsekvensbeskrivningen har i den nya lagen ersatts av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som innehåller slutledningen om projektets betydande miljökonsekvenser. Vid hörandet om programmet för miljökonsekvensbedömning ska utlåtanden i fortsättningen ges och åsikter framföras i regel inom 30 dagar. Närings-, trafik- och miljöcentralen är fortsättningsvis kontaktmyndighet.

Samtidigt har markanvändnings- och bygglagen ändrats så att miljökonsekvenserna av ett projekt kan bedömas i samband med planläggningen (MBL 9 §). Den största skillnaden jämfört med ett separat MKB-förfarande är att det är planläggningsmyndigheten och inte kontaktmyndigheten som leder förfarandet. Närmare bestämmelser om förfarandet som samordnar miljökonsekvensbedömning och planläggning ingår i markanvändnings- och byggförordningen (ändring 278/2017). Men om en och samma myndighet ansvarar för både projektet och utarbetandet av planen kan en miljökonsekvensbedömning av projektet dock inte göras i samband med utarbetandet av planen.

I och med lagreformen ändrades också 13 lagar till de delar de handlar om tillstånd. Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och resultaten av hörandena ska beaktas. Av beslutet ska det bland annat framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen har beaktats. Tillståndsmyndigheten ska också säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad när tillståndsärendet avgörs. Ändringarna gäller till exempel bygglov, miljötillstånd och marktäktstillstånd.

Markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen har fått bestämmelser om information på elektronisk väg i tillståndsärenden när det gäller projekt som omfattas av MKB-förfarandet (MBL 132 §, MarktäktsL 13 §). I fråga om sådana projekt ska det i fortsättningen informeras på internet om att behandlingen av ansökan har inletts.

Den nya MKB-lagen, anslutande ändringar av andra lagar, den nya MKB-förordningen samt ändringen av markanvändnings- och byggförordningen trädde i kraft 16.5.2017. Anhängiga MKB-förfaranden behandlas enligt den gamla lagen.

Läs om lagändringarna på Miljöministeriets webbplats.

Mer om MKB:

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende