Kommuninformationsprogrammet genomförs 2020

Kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomirapportering som utvecklats inom ramen för Finansministeriets Kommuninformationsprogram skjuts upp med ett år. Kommuninformationsprogrammet kommer på så vis att anpassas till landskapsreformens tidtabell. Ansvaret för datainsamlingen övergår från Statistikcentralen till Statskontoret stegvis från början av år 2020. Kommunernas, samkommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter kommer att samlas in automatiskt i en datatjänst för att sedan slås ihop med de statliga organisationernas datainsamling i den offentliga förvaltningens samordnade analys- och rapporteringstjänst.

Kommunerna har skäl att i god tid förbereda sig inför det nya systemet. De första uppgifterna som rapporteras till Statskontoret är kommunernas budgetar för år 2020, därefter följer delårsrapporterna och boksluten, senare tillkommer mer detaljerade kostnadsuppgifter per tjänst. Datainsamlingen ska bli betydligt snabbare och uppgifterna kommer att föras in i Statskontorets datatjänst i XBRL-format. XBRL är ett internationellt rapporteringskodsystem som utvecklats för elektronisk överföring av ekonomisk information såsom bokslut.

Kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter överförs alltså från 2020 i kommun- och landskapsekonomiska datatjänsten.

Tidtabell för rapportering av kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter och utnyttjande av dem

 • Klassificeringarna, definitionerna, kodsystemen och anvisningarna för kommunernas och landskapens ekonomiska rapportering används i de interoperabilitetstjänsterna och i Statskontorets tjänster i juni 2018 (JHS-projekt)  
 • Rapporteringstjänsten för kommunerna och landskapen kan tas i bruk i juni 2018
 • Budgetuppgifterna för år 2010 kan rapporteras i december 2019
 • De månatliga uppgifterna om inkomster och utgifter år 2020 kan lämnas i februari 2020
 • De kvartalsvisa bokslutsuppgifterna för år 2020 kan lämnas i april 2020
 • Bokslut 2020 I kan rapporteras i februari 2021
 • Bokslut 2020 II kan rapporteras i april 2021
 • Bokslut 2020 III  och kostnadsuppgifterna per tjänst kan lämnas i juni 2021
 • De sektorvisa kostnadsuppgifterna (till exempel för undervisning eller för enskilda sjukhus/verksamhetsenheter) kan lämnas i juni 2021
 • Statskontorets rapporteringstjänst tillhandahåller färdiga rapporter på de uppgifter som lämnats in allteftersom uppgifterna flyter in
 • Uppgiftsunderlaget för åren 2018–2019 baserar sig på de nuvarande kommunbaserade uppgifterna och definitionerna
 • Tidsschemat kommer att preciseras på grund av den uppskjutna landskapsreformen!

Övergångsskedet och pilotprojekt

Kommunerna och landskapen ska från början av år 2020 lämna in uppgifterna till den kommun- och landskapsekonomiska datatjänsten i första hand i XBRL-format.  Det är också möjligt att lämna in uppgifterna i CSV-format. Statistikcentralens nuvarande formulär och CSV-format för insamlingen av uppgifterna kommer att gälla under en övergångsperiod som en alternativ datainsamlingskanal. Övergångsperiodens längd har dock inte fastslagits.

Statskontoret erbjuder nu en möjlighet att testa XBRL-formatet för produktion, inlämning och kontroll av inlämnade uppgifter. Mängden data behöver inte vara stor och det behöver inte vara verkliga uppgifter. Det kan till exempel vara fråga om en balansräkning, ett bokslut eller en finansieringsanalys. Om du är intresserad av att testa XBRL-formatet, kan du kontakta Anne Melanen, anne.melanen(at)statskontoret.fi

Extern rapportering och JHS-rekommendationerna

Kommunernas och landskapens externa ekonomiska rapportering styrs i framtiden av JHS-rekommendationerna (offentliga förvaltningens rekommendationer). Rekommendationerna uppdateras varje år och deras bindande karaktär utreds som bäst. Det är sannolikt att kommunerna, samkommunerna och landskapen genom en förordning förutsätts följa JHS-rekommendationerna. De centrala rekommendationerna för ekonomi och ekonomisk rapportering är:

 • JHS kontoplan(”mall för kontoplan”)
 • JHS budget och ekonomiplan
 • JHS rapportering av ekonomiska uppgifter
 • JHS kostnadsberäkning
 • JHS serviceklassificering

JHS-rekommendationer görs upp separat för kommunsektorn och landskapen.

För att stödja användningen av rekommendationerna ordnar Finansministeriet utbildning första gången hösten 2017. Information om utbildningen finns på Finansministeriets sidor på: http://vm.fi/sv/framsida

Mer information om Kommuninformationsprogrammet (på finska):

Jani Heikkinen
jani.heikkinen(at)vm.fi

Niina Huotari
niina.huotari(at)vm.fi

Läs mer på webben:

Tags