Kommunförbundet önskar att kommunerna kommenterar utkastet

Utkast till utlåtande om hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod

Finansministeriet har begärt ett utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod. Remisstiden är 4.4–8.5.2017.

Enligt förslaget ska det utfärdas en förordning om fastställande av hyra under den övergångsperiod som avses i 20 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet.

Kommunförbundet har berett ett preliminärt utkast till utlåtande (finns under bilagor). Kommunförbundet önskar att kommunerna kommenterar utkastet eller ger förslag till preciseringar.

Begäran om utlåtande och utkastet till förordning finns på adressen http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande

Etiketter
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
  • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
  • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering