Utökad skyldighet att använda LEI-kod

EU:s regelverk för värdepappersmarknaden (MiFID II, MiFIR och EMIR) medför obligatorisk identifiering av företag och sammanslutningar med LEI-kod (Legal Entity Identifier) i rapporteringen om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och i EMIR-rapporteringen om derivathandel.  Privatpersoner identifieras med finsk personbeteckning eller motsvarande utländskt signum.

Regleringen avser finansiella instrument så som börsnoterade aktier och obligationer. Transaktionens storlek eller art är inte  avgörande: om transaktionen gäller finansiella instrument med rapporteringsskyldighet måste parterna identifieras med LEI-kod.

Företag och sammanslutningar måste ha LEI-kod

 • i EMIR-rapporteringen om handel med derivat från och med 1.11.2017 och
 • i rapportering till Finansinspektionen om handel med finansiella instrument från och med 3.1.2018.

Om sammanslutningen inte skaffat LEI-kod kan handel med finansiella instrument eller derivatavtal inte genomföras. Värdepappersföretagen och parter i handel med  derivatavtal kan inte rapportera  sammanslutningarnas värdepappershandel utan LEI-koder. För sammanslutningarnas del är det inte längre möjligt att använda annat än LEI-koder i rapporteringen.

Värdepappersföretagen kan dessutom kräva att alla sammanslutningar de ingår ett serviceavtal med har LEI-kod.  Det är fråga om avtal mellan värdepappersföretaget och sammanslutningen där den som tillhandahåller servicen måste avgöra vilka uppgifter om kunden servicen i fråga förutsätter.

I Finland beviljas LEI-koder av Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Koden beviljas

 • aktörer som upptagits i handelsregistret (t.ex. aktiebolag eller kommanditbolag)
 • stiftelser som antecknats i stiftelseregistret
 • andra aktörer som fått FO-nummer (t.ex. placeringsfond eller offentligrättsligt samfund)

Närmare information om LEI-koden och hur man skaffar den finns på (på finska) Patent- och registerstyrelsens webbplats. Notera att Patent- och registerstyrelsen ordnar med LEI-kod men tar inte ställning till behovet eller grunderna för koden. Finansinspektionen avgör om en affär eller ett avtal förutsätter transaktionsrapportering.

LEI-koden är avgiftsbelagd

Prislista och betalningsanvisningar för LEI-koder (källa: Patent- och registerstyrelsen):

PRS skickar en faktura efter att ha utfärdat LEI-koden.

Ansökningsavgiften är 110 euro (+ moms 24 %, 26,40 euro). Ansökningsavgiften täcker hantering av ansökan och första årets årsavgift. Dessutom tillkommer en faktureringsavgift på 6,50 euro (+ moms 24 %, 1,56 euro).

Årsavgiften är 70 euro (+ moms 24 %, 16,80 euro). PRS skickar den första fakturan cirka 10 månader efter att LEI-koden registrerats.

För överföring av hanteringen av en LEI-kod till PRS uttas ingen avgift, men PRS fakturerar årsavgiften för de följande 12 månaderna i samband med överföringen.

PRS fakturerar årsavgiften för de följande 12 månaderna också vid aktivering av LEI-kod.

PRS beviljar LEI-koden för ett år åt gången. Koden måste förnyas varje år.

LEI-koden kan passiveras och aktiveras på nytt.

Att observera för kommuner och övriga kommunala aktörer

De kommuner eller kommunala aktörer som redan skaffat LEI-koder för derivatavtal behöver inte skaffa ny kod. Men om kommunkoncernen har flera enheter som bedriver handel med värdepapper med rapporteringsskyldighet, till exempel med derivatinstrument, måste varje juridisk enhet skaffa en egen LEI-kod. Ett företag eller en sammanslutning kan emellertid inte ha mer än en LEI-kod.

För teckning eller inlösen av fondandelar i placeringsfonder eller handel med icke-börsnoterade aktier behövs ingen LEI-kod. Däremot förutsätter handel med noterade  fondandelar (ETF) LEI-kod.  Kapitalförvaltare med fullmakt att sköta placeringar behöver sina kunders, d.v.s. också kommunens eller någon annan kommunal aktörs LEI-kod. Såväl kapitalförvaltaren som sammanslutningen identifieras med LEI-koder, FO-nummer tillåts inte längre.

När en kommunal aktör emitterar en obligation till allmänheten, till exempel på Helsingforsbörsen, måste emittenten ha LEI-kod.

Certifikat som kommunerna eller kommunala aktörer emitterar förmedlas av det finansiella institut med vilket emittenten har ingått ett avtal om ett kommun- eller kommunalt företagscertifikatprogram. Kommuncertifikaten är alltså inte avsedda för offentlig handel och emittenten behöver således inte någon LEI-kod. Om man emellertid ansöker om listning av produkten måste emittenten ha LEI-kod.

Observera dessutom sådana enskilda aktieinnehav som inte är placeringsverksamhet men där handeln måste ske via börsen. Det kan gälla telefonaktier eller värdepapper som mottagits som testamentsgåva. När man överväger en eventuell försäljning av sådana aktier, även om ingen tidpunkt bestämts för det, borde man i god tid tänka på i vilket skede LEI-koden behövs. Det kan ta några dagar att få koden, också i normala fall, och värdepappersförmedlaren kan inte genomföra affären utan LEI-kod. Men det finns ingen anledning att skaffa LEI-kod bara för säkerhets skull.

Särskilt i ovan nämnda fall borde man dessutom överväga behovet av LEI-koden efter affären. Om LEI-koden inte behövs kan man ansöka om passivering av koden hos PRS. Passiveringen av en LEI-kod är avgiftsfri.

Vi ber om kommentarer om eventuella oklarheter och sådana handelsscenarier som fallit utanför ovan nämnda exempel för att de kommunala aktörernas bruk av LEI-koder ska bli så ändamålsenlig som möjligt.

Etiketter
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
 • finansmarknaden och reglering
 • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
 • placeringsverksamhet
 • derivat
 • betalningsförmedling och likviditet
 • samarbete mellan finansiella institut