Allmän anvisning om finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Yleisohje rahoituslaskelmasta

Bokföringsnämndens kommunsektion har uppdaterat sin allmänna anvisning om upprättande av finansieringsanalys i mars 2018. Det är främst fråga om ändrade laghänvisningar och andra smärre uppdateringar. Finansieringsanalysen upprättas på samma sätt som tidigare och schemat för finansieringsanalysen behöver inte ändras. Anvisningarna fäster vikt vid noterna till finansieringsanalysen.

Noter kan behövas för att bokslutet ska ge en rättvisande bild av finansieringen. Det kan till exempel behövas information om hur statsandelar för investeringar eller bolagiseringar och andra strukturella arrangemang påverkar posterna i finansieringsanalysen.

 

Etiketter