Nyhet från kommunsektorn publicerad 13.6.2018, uppdaterad 19.9.2018

Ekonomiplanen för 2019–2021

Taloussuunnittelu

Kommunerna och samkommunerna ska före utgången av 2018 göra upp och godkänna en budget för följande år med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. I detta fall gäller ekonomiplanen åtminstone till år 2021.

Vård- och landskapsreformen ska enligt planerna träda i kraft år 2021, men lagarna om reformen har ännu inte godkänts. Beslut kan inte fattas utifrån lagberedningen, utan man måste utgå från gällande lagstiftning. Kommunförbundet rekommenderar därför enligt de nuvarande anvisningarna att kommunerna och samkommunerna gör upp sina ekonomiplaner för 2021 så att den eventuella kommande reformen inte beaktas i siffrorna. Den nya lagstiftningen eller ändringarna i den är ändå viktiga framtidsfaktorer som bör tas upp i de verbala allmänna motiveringarna till ekonomiplanen. De allmänna motiveringarna utgår från samhällsekonomin, den kommunala ekonomin, den regionala utvecklingen och den egna kommunens utveckling. Alternativa beräkningar rekommenderas också, åtminstone för kommunens eget bruk som stöd för ledningen.

Eftersom situationen för vård- och landskapsreformen ännu är oklar är det viktigt att följa hur lagstiftningen framskrider. Om lagstiftningen godkänns i tid under 2018, beaktas verkningarna i ekonomiplanen för 2021.

Avsikten med kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan är att se till att kommunens uppgifter och ekonomi vilar på en hållbar grund och är i balans. I den ekonomiska planeringen utgår man från de långsiktiga målen för kommunens verksamhet enligt kommunstrategin, prognoser för ekonomins, befolkningens och näringslivets utveckling samt omvärldsförändringarna. I ekonomiplanen och budgeten presenteras målen för verksamheten och ekonomin och de anslag som krävs för att målen ska nås.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att kommunstrategin uppfylls och så att budgeten och ekonomiplanen tryggar förutsättningarna att sköta kommunens uppgifter med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I budgeten godkänner fullmäktige bindande mål för budgetårets verksamhet och ekonomi. Budgeten är juridiskt bindande, men ekonomiplanen är endast riktgivande, förutom i fråga om åtgärder som föreslagits för att täcka ett underskott.

Etiketter