JHS-rekommendationerna om planering, bokföring, uppföljning och rapportering av landskapens ekonomi har godkänts

Maakuntatalouden suunnittelun, kirjanpidon, seurannan ja raportoinnin JHS-suositukset hyväksytty

I JHS-rekommendationerna för de kommande landskapen ges anvisningar om den ekonomiska uppföljningen och externa rapporteringen, bland annat en mall för kontoplan, en serviceklassifikation samt anvisningar om budget och ekonomiplan och ekonomirapportering. Rekommendationerna finns tillsvidare bara på finska. I anvisningarna ingår också en ordlista i Excel. Rekommendationerna godkändes 23.10.2018.

 

JHS 206 Serviceklassifikation för landskap

Syftet med rekommendationen är att presentera landskapets tjänster på ett sätt som underlättar planering, utvärdering och jämförelser inom den offentliga förvaltningen. Avsikten har varit att skapa en klassifikation som ska kunna samordnas med uppföljningen och styrningen av ekonomin. Olika tjänster kan då granskas på ett enhetligt sätt, vilket tjänar kunskapsledningen och säkrar att uppgifterna är jämförbara.

http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/206

 

JHS 207 Kontoplan för landskap

Dokumentet innehåller rekommendationer om kontoplan för landskap, landskapens affärsverk och balansenheter samt landskapens koncernbokslut och om hur kontoplanen ska användas samt scheman för balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys. Genom rekommendationen standardiseras kontoplanen för landskapen med beaktande av de möjligheter som systemen ger att utnyttja redovisningskodernas struktur vid all rapportering.

Utöver de officiella bokslutsschemana för landskapen medföljer också

 1. En kontoplan i Excel
 2. Ett nedskrivningsschema
 3. En bilaga om bokföring av försäkringsersättningar

http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/207

 

JHS 208 Budget och ekonomiplan för landskap

Rekommendationen styr landskapen till att göra upp sina budgetar och ekonomiplaner så att de ger enhetlig information för olika ministerier och för den tablå över budgetutfallet som ska presenteras i bokslutet. Budgetens och ekonomiplanens struktur bör följa anvisningarna i rekommendationen. Den handbok som bifogas rekommendationen innehåller anvisningar om hur bindande uppgifter ges i rätt form (tillämpningsanvisning).

I rekommendationen anges vilka uppgifter landskapet ska ge om följande helheter:

 1. Landskapet och dess affärsverk sammanlagt
 2. Affärsverk
 3. Driftsekonomin samt landskapets investeringsutgifter och investeringsinkomster
 4. Landskapskoncernen
 5. Landskapets andel av investeringsplanen för samarbetsområdet

http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/208

 

JHS 209 Landskapens ekonomiska rapportering

I rekommendationen ges anvisningar om landskapens ekonomirapportering till Statskontoret. Rekommendationen innehåller definitioner för rapporteringen om landskapens officiella bokslutskalkyler, investeringar och andra ekonomiska uppgifter som ska samlas in, dvs. uppgifter som kompletterar bokslutet, och anvisningar för hur dessa uppgifter ska sammanställas och offentliggöras i maskinläsbar form.

Utöver bokslutskalkylerna och investeringarna ska uppgifter ges om följande helheter:

 1. Borgensförbindelser
 2. PPP-projekt (public-private partnerships, livscykelprojekt)
 3. Energieffektivitetsavtal
 4. Landskapens affärsverk och vissa balansenheter
 5. Sammanslutningar som landskapen äger
 6. Övriga uppgifter

http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/209

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman