Lagförslag om tillväxttjänster överlämnades till riksdagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den, överlämnades till riksdagen 5.4.2018.

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas nuvarande resurser överförs till landskapen för organiseringen av tillväxttjänster.  Anslag på cirka 700 miljoner euro överförs som en del av landskapens statsandel med allmän täckning. Tillväxttjänsternas andel av finansieringen har inte fastställts separat utan landskapet beslutar om hur anslaget ska fördelas. Dessutom anvisas under pågående strukturfondsperiod cirka 400 miljoner euro årligen som separat finansiering för genomförande av program. Det finns ännu inte uppgifter om anslagen för följande programperiod som inleds 2021.  I huvudstadsregionen bildas en separat samkommun för tillväxttjänster. Samkommunen tilldelas årligen 113 miljoner euro.

I detta skede har man inte tagit ställning till kommunernas betalningsandel av arbetsmarknadsstödet, utan den behandlas separat efter sommaren.

Kommunförbundet hördes om reformen i riksdagens ekonomiutskott 13.4.2018 och vice verkställande direktör Timo Reina lämnade in bifogade promemoria (på finska).

Mer information på webben:

Etiketter