Lägre pensionsavgift och sjukförsäkringsavgift för kommunala arbetsgivare 2019

Vakuutusmaksut 2019

Strukturen på Kevas pensionsavgifter ändras 2019. Syftet är att förenkla bestämningen av arbetsgivarens pensionsavgift och få den att motsvara den genomsnittliga nivån på avgifterna inom arbetspensionssystemet. Den lönebaserade pensionsavgiften kommer i fortsättningen att vara en total pensionsavgift, som innehåller också den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

I det här skedet gäller reformen inte den pensionsutgiftsbaserade avgiften. I förslaget till lagstiftning om landskaps- och vårdreformen har det dock föreslagits att avgiften ska ersättas med en utjämningsavgift som tas ut av kommunerna och landskapen.

Kevas delegation fastställde 30.11.2018 de nya beräkningsgrunderna för den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund fr.o.m. 2019. Samtidigt bestämde delegationen också att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften ska slopas när den slutliga förtidsavgiften för 2018 har klarlagts.

Nästa år är den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund i likhet med arbetspensionsavgiften för privata sektorn 24,40 procent av lönerna. Avgiften innehåller arbetstagarens genomsnittliga andel av arbetspensionsavgiften  (7,15 procent) samt arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften (17,25 procent). Arbetsgivarens andel innehåller också en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna. År 2018 utgör arbetsgivarens lönebaserade avgift och den genomsnittliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften sammanlagt 17,75 procent av lönerna.

År 2019 uppgår den pensionsutgiftsbaserade avgiften till sammanlagt 706 miljoner euro (653 miljoner euro år 2018), vilket i förhållande till lönesumman är i genomsnitt 3,95 procent. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2019 och som tjänats in i anställning hos medlemssamfundet före 2005.

Statsrådet har också fastställt sjukförsäkringsavgifterna för 2019. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift blir nästa år 0,77 procent. Avgiften minskar med 0,09 procentenheter jämfört med år 2018.

Av de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter för nästa år har arbetslöshetsförsäkringsavgiften och statens pensionsavgift ännu inte fastställts. Också inom statens pensionssystem ändras den lönebaserade pensionsavgiften år 2019 (RP 101/2018 rd) så att den motsvarar den lönebaserade avgiften för Kevas medlemssamfund. Också de statliga arbetsgivarnas genomsnittliga lönebaserade avgift blir därmed 24,40 procent av lönerna år 2019. Finansministeriet ska före årsskiftet utfärda en ny förordning om grunderna för statens pensionsavgift. Förordningen väntas träda i kraft tidigast 19.12.2018.

Av bilagan framgår de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter och prognoserna för dem år 2016–2021.

Mer information på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe