Kommunförbundets hälsningar till finansutskottet:

Landskapen måste kompenseras för kostnader under övergångsskedet och en bedömning av konsekvenserna för kommunekonomin måste göras innan lagarna godkänns

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 6.4.2018

Kommunförbundet hördes 6.4.2018 av riksdagens finansutskott om landskaps- och vårdreformens ekonomiska konsekvenser för kommunerna och landskapen.

Kommunförbundets viktigaste budskap till utskottet var att landskapens svaga självstyrelse inte tillåter bästa möjliga finansiella lösningar. Ingen beskattningsrätt, plikt att använda nationella servicebolag, finansieringsnivå som grundar sig på landskapsindex och därtill en stark statlig styrning ger inte landskapen möjlighet att välja sådana lösningar som kunde leda till att sparmålet på tre miljarder euro rimligtvis kunde nås.

För landskapen kommer övergångsskedet dessutom att innebära en hel del kostnader, tillfälliga och av engångsnatur, som inte tagits med i beräkningarna under beredningen av reformen. Lönesystemet måste harmoniseras för den personal som överförs till landskapen så fort reformen träder i kraft. Landskapen måsten planera och organisera sin förvaltning och dess förfaringssätt innan de kan börja ta emot de uppgifter som ingår i organiseringsansvaret. Man kan sannolikt också räkna med omställningskostnader för ITC-tjänster efter att verksamheten inletts. I och med reformen måste kriterierna för klientavgifterna inom social- och hälsovården och betalningarna som ligger till grund för stöd och förmåner harmoniseras inom landskapet.

När det gäller kommunernas ekonomi var Kommunförbundets viktigaste budskap till utskottet att reformens dynamiska konsekvenser på kommunekonomin måste bedömas noggrannare och att kommunerna måste kompenseras för negativa effekter. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid kommunernas investerings- och skuldbetalningsförmåga, deras praktiska förutsättningar för anpassningsåtgärder och att personalen räcker till.  Kommunerna måste få kompensation för omställningskostnaderna och andra extra kostnader som beror på reformen. Dessutom påpekade Kommunförbundet att modellen för kompensation av kommunernas egendomsarrangemang är bristfällig.

Etiketter