Konkret handbok för kommunernas och samkommunernas anställda och förtroendevalda

Omarbetad handbok om sökande av ändring

Kuvassa Muutoksenhakuoppaan kannen ihmisiä

Kommunförbundets jurister uppdaterade den finska handboken om sökande av ändring år 2017. Nu har handboken utkommit också på svenska. Handboken bygger på Kommunförbundets publikation Sökande av ändring i kommunala myndigheters beslut, men har ett mer omfattande innehåll.

I handboken ges det rikligt med exempel på publicerad rättspraxis hos högsta förvaltningsdomstolen.  Dessutom citeras högre laglighetsövervakares ställningstaganden och rekommendationer om förfarandet i fråga om ärenden som gäller klagan. Den ändrade lagstiftningen och högsta förvaltningsdomstolens beslut har beaktats till sommaren 2017.

Handboken om sökande av ändring är skriven särskilt med tanke på föredragande, beredare och protokollförare i kommuner och samkommuner.

Innehållet i handboken

Beredarna och föredragandena får bland annat vägledning om hur begäran om omprövning ska behandlas i kommunernas och samkommunernas organ och hur utlåtanden till förvaltningsdomstolar ska beredas. Handboken och särskilt tabellerna i kapitel 7–12 kan vara till hjälp när man utreder hurdana anvisningar för sökande av ändring som ska bifogas organets protokoll och beslutet till parterna, och vad som i varje enskilt fall är det lagliga sättet att delge beslut.

Handboken har 15 kapitel där kapitlen 1–6 och 13–15 behandlar kommunens hela verksamhet:

  • I kapitel 1 beskrivs systemet för ändringssökande inom kommunalförvaltningen som helhet.
  • I kapitel 2 presenteras kommunallagens bestämmelser om ändringssökande, bland annat frågan om ett beslut får överklagas eller inte, begäran om omprövning och kommunalbesvär samt behandlingen av omprövningsbegäran.
  • I kapitel 3 redogörs i stora drag för förvaltningsbesvär och för omprövningsbegäran som ofta föregår förvaltningsbesvären.
  • I kapitel 4 behandlas delgivning av beslut och anvisningar för sökande av ändring som ska bifogas besluten. 
  • I kapitel 5 och 6 är synvinkeln sökande av ändring i beslut inom personalförvaltningen och i upphandlingsbeslut.
  • I kapitel 7–12 behandlas sökande av ändring inom nämndernas olika uppgiftsområden. Kapitlen innehåller också tabeller som kan vara till hjälp när man ger anvisningar för sökande av ändring och när man delger beslut.
  • I kapitel 13 beskrivs förfaranden och ändringssökande som gäller behandlingen av begäran om att få ta del av en handling.
  • I kapitel 14 ges en allmän presentation av behandlingen av tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i tingsrätten ur kommunens synvinkel.
  • I kapitel 15 redogörs för de viktigaste förslagen i utkastet till den lag som ska ersätta förvaltningsprocesslagen (lag om rättegång i förvaltningsärenden).

Beställ handboken

Handboken kan beställas via Kommunförbundets nätbokhandel: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3488

Handboken kostar 50 euro. Kommuner och samkommuner får mängdrabatt om de beställer minst fem exemplar. Fråga gärna om rabatten hos Kommunförbundets publikationsförsäljning per e-post: publikationer@kommunforbundet.fi.

Bekanta dig med höstens kursutbud

Läs mer på Kommunförbundets webbplats

Etiketter