Preliminära statsandelskalkyler för 2019

Valtionosuuslaskelmat

Kommunförbundet publicerade 2.5.2018 sina första preliminära statsandelskalkyler för år 2019. Kalkylerna har uppdaterats 14.6.2018.

Enligt de preliminära kalkylerna beviljas kommunerna cirka 8 268 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Statsandelen består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM).

Kommunernas statsandelar minskar enligt de preliminära kalkylerna med 190 miljoner euro (- 2,2 %, 35 €/invånare) från år 2018 till 2019. Statsandelsprocenten för kommunal basservice beräknas år 2019 bli 25,37 (25,34 år 2018).

Förändringen i statsandelen år 2019 beror bland annat på justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (- 214 miljoner euro), kompensationen till kommunerna för skattebortfall (+ 136 miljoner euro) och förändringen i kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet (- 47 miljoner euro). Med anledning av konkurrenskraftsavtalet skärs statsandelarna ner med 497 miljoner euro (- 91 euro/inv.) år 2019. Det är 30 miljoner mer än år 2018.

I enlighet med de beslut som Juha Sipiläs regering fattat beaktas inte förändringen i kostnadsnivån i statsandelen till kommunerna, dvs. indexförhöjningarna fryses åren 2016–2019. På grund av de frysta indexförhöjningarna går kommunerna miste om statsandelar på 183 miljoner euro år 2019.

I enlighet med besluten i ramförhandlingarna har 10 miljoner euro reserverats för behovsprövad höjning av statsandelen år 2019.

Läs mer på Kommunenförbundets webbplats

Etiketter