Nätverket för utveckling av livskraft i kommunerna gör skäl för namnet

Strategisk generalplan för Kotka–Fredrikshamnsregionen

Inom Kotka–Fredrikshamnsregionen började man förverkliga idén om regionalt samarbete. Man visste att samspel är en positiv signal för företagen och att ett virilt näringsliv blåser liv i regionen. Kotka är en av exempelstäderna i Kommunförbundets och FCG:s utredning Kuinka johtaa elinvoimaa? (Hur leder man livskraft?). Utredningen gavs ut på Kommunmarknaden.

Sedan tio år svarar gruppen för stadsregionplanering för den gemensamma MBT-planeringen i regionen. Planeringsgruppen består av de tjänsteinnehavare som ansvarar för markanvändningen i kommunerna, Kymen maakuntaliitto och det regionala utvecklingsbolaget. Planeringen har styrts av regionutskottet som består av kommundirektörerna samt kommunernas gemensamma regionfullmäktige. Diskussionen inom planeringsgruppen har varit öppen och okomplicerad, och det har rått enighet om att regionen är en funktionell helhet. De kommunala beslutsfattarnas förtroende har gruppmedlemmarna byggt upp genom att delta och vara lyhörda för respons och oro i anslutning till planeringen.

Den strategiska planeringen av markanvändningen och näringsutvecklingen slogs ihop

Tack vare projektet South-East Leveraging Livelihood SELL skapades förutsättningar i praktiken att utveckla näringarna och marknadsföra regionen. SELL-projektet sammanför den strategiska planeringen av markanvändningen och näringsutvecklingen, och skapar på så sätt något konkret och synligt att erbjuda företagen. Fokus låg på gemensam planering, en ny syn på områdets framtid och insikten om att utvecklingsobjekten och investeringsmöjligheterna i området bör granskas som helheter på regional nivå där kommungränserna glöms bort. Varje år uppstår sådana situationer kring till exempel mobilitet eller tomtutbud där man förbättrar de regionala omständigheterna för boende och företagande i samarbete. Projektet utgick från att dels hjälpa regionen att förnya sig, dels främja den ofrånkomliga strukturomvandlingen på ett positivt sätt.

De stora riktlinjerna för regionens områdes- och samhällsstruktur slogs fast 2012 i utvecklingsbilden ”Kaakon suunta”. Den strategiska generalplanen för Kotka-Fredrikshamnsregionen – Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Virolahti och Miehikkälä – ska konkretisera riktlinjerna i utvecklingsbilden i de regionala lösningarna för markanvändning, boende och trafik samt styra den kommande utvecklingen. Kommunernas fullmäktige hade redan tidigare beslutat att det ska utarbetas en strategisk generalplan för regionen som innehåller en utvecklingsbild där planens mål ställs upp. När utvecklingsbilden var klar utreddes vilket som var det bästa sättet att gå vidare, och slutligen slog kommunstyrelserna fast att en strategisk generalplan ska utarbetas.

För företagen innebär en attraktiv region att inte bara näringslivsinfrastrukturen utan också boendemiljöerna ska ha dragningskraft. Ett förslag till generalplan är klart och det har varit tillgängligt i regionens kommuner och på webben. Avsikten är att den strategiska generalplanen ska behandlas i varje kommuns fullmäktige under 2018.

I Kotka-Fredrikshamnsregionen är man föregångare när det gäller att slå ihop planeringen av markanvändningen och näringsutvecklingen. Regionen uppfattas som en funktionell helhet. Den strategiska generalplanen för regionen är ett juridiskt verktyg, men samtidigt ett kommunikationsinstrument för att berätta om regionen. Den styr tillväxten i regionen, inte restriktivt utan kreativt. Det givande samarbetet mellan näringsutvecklarna och markanvändningsplanerarna kommer att fortgå genom att man genomför den gemensamma planen och främjar dess mål.

SELL-projektet leddes av det regionala utvecklingsbolaget Cursor Oy tillsammans med gruppen för stadsregionplanering samt konsulter.

  • Markku Hannonen,
  • stadsplaneringsdirektör, Kotka

Kommunförbundet och FCG:s nätverk för utveckling av livskraften, publikationen Kuinka johtaa elinvoimaa? – viiden kaupungin tapausselvitys elinvoiman määrittelystä, johtamisesta ja organisoinnista (Hur leder man livskraft? – Fem städer och definition, ledning och organisering av livskraft) gavs ut på Kommunmarknaden den 12 september.

Närmare upplysningar:

  • Jarkko Huovinen, Kommunförbundet
  • Maria Vuorensola, FCG Konsultering

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman