Ansökan om statsunderstöd för digitaliseringen i kommunerna har inletts

Finansministeriet har i början av augusti öppnat en finansieringsansökan på 30 miljoner euro för främjande av digitalisering i kommunerna (s.k. digitala incitament).

I praktiken finns det två ansökningar:

  • Kommunerna kan ansöka direkt om statsunderstöd för förbättring av kommunens ledning genom information och utnyttjande av data samt för projekt för utveckling av kunskapsstyrningen och verksamhetsprocesserna i anslutning till förbättringarna.
    Ansökningen är öppen 1.8–19.9.2019 fram till kl. 16.15.
     
  • Kommunen kan också lämna in förslag eller anmäla sitt intresse i att delta i samarbetsprojekt mellan kommunerna som främjar digitaliseringen. Projekten ska förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser och förbättra kvaliteten och effekterna.
    Förslag kan lämnas in 1.8–5.9.2019 fram till kl. 16.15. Efter det bearbetas förslagen tillsammans med övriga kommuner. Själva ansökan om statsunderstöd för dessa gemensamma projekt öppnas senare under hösten 2019.

I beviljandet av statsunderstöd bedöms i synnerhet projektens samhälleliga och ekonomiska konsekvenser samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Understödet kan beviljas en kommun eller flera kommuner tillsammans.

Statsunderstödet kan uppgå till högst 85 procent av de godkända projektkostnaderna. Projekten ska genomföras före 30.11.2021.

Kommunförbundet har ett nära samarbete med Finansministeriet. Kommunförbundets enhet informationssamhället stödjer kommunerna, i synnerhet med att förbereda gemensamma projekt och hitta projektpartner.

Bekanta dig närmare med ansökningsanvisningarna på Finansministeriets webbplats

Regeringens proposition med förslag till ändringar av lagstiftningen som gäller genomförandet av en automatiserad modell för uppföljning och rapportering av ekonomin i kommuner och samkommuner, är ute på remiss fram till den 6 september. Kommunförbundet har gett Utlåtandetjänsten sitt utlåtande om regeringens proposition.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman