Användningsavgifterna höjs för de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården

Användningsavgifterna för riksomfattande arkivtjänster inom hälso- och sjukvården fastställs årligen genom förordning. Det är fråga om förhandsuppgifter för nästa års budget, eftersom arbetsgruppens arbete fortfarande pågår och förordningen utfärdas först i november. Siffrorna som anges nedan kommer inte att ändras i någon betydande grad. Enligt det utkast till förordning som är under godkännande kommer användningsavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården nästa år att vara 2,195 euro per kommuninvånare.

Kostnaderna för den riksomfattande arkiveringstjänsten och förvaltandet av informationshanteringstjänsten och e-recepttjänsten samt certifieringstjänsterna i anslutning till dem finansieras med hjälp av avgifter som tas ut hos de tillhandahållare av tjänster som använder servicen. Beloppet av de avgifter som tas ut motsvarar beloppet av de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna. Den avgift som tas ut hos tillhandahållare av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster år 2019 är 2,195 euro per invånare enligt nuvarande beräkningar.  Den avgift som tas ut hos privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster är 0,371 euro per e-recept och hos apotek tas 0,048 euro ut per e-recept som expedieras av ett apotek.

De riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna) har införts på bred front inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kommunförbundet anser dock att det nuvarande finansieringssystemet är ohållbart, eftersom kommunerna trots arbetsgruppen för avgifter inte har någon verklig möjlighet att påverka den konstanta ökningen av de kostnader som utvecklingen av Kanta-tjänsterna medför. Eftersom Kanta-tjänsterna hör till lagstadgade nationella förpliktelser, anser Kommunförbundet det vara nödvändigt att kostnaderna för tjänsterna i sin helhet täcks med budgetfinansiering. FPA bör också förpliktigas att ersätta verksamhetsenheterna för den skada som funktionsavbrott orsakar och betala gottgörelse efter avbrottets karaktär och längd.

Beslut om avgifterna fattas årligen genom en avgiftsförordning som baserar sig på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Kommunförbundet har vid separata förhandlingar föreslagit att man omedelbart bör inleda en beredning i syfte att korrigera missförhållanden i användningsavgifterna.  Arbetet skulle ledas av Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med organisationer som representerar betalarna. De ändringar som krävs kunde då införas 1.1.2021.

Mer på webben

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2020 har fastställts
SHM:s pressmeddelande 6.11.2019 

 

Tags
Kauko Hartikainen

Kauko Hartikainen

Specialsakkunnig, klientrapportdefinitioner
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2647, +358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • datasystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar