Årets kommunala pro gradu: avhandling om barnfamiljers delaktighet vid mötesplatser med låg tröskel

Minna Heimströms pro gradu-avhandling, som granskade barnfamiljers erfarenheter av delaktighet och samhörighet vid öppna mötesplatser med låg tröskel, har tilldelats Finlands kommunstiftelses hederspris för den bästa avhandlingen med kommunal inriktning år 2018. Årets bästa avhandling från en yrkeshögskola valdes ut av Kommunförbundets sakkunniga, och valet föll på Riikka Vitikkas avhandling om kommunikation som framgångsfaktor för kommuner och regioner och servicedesign för kommunikation i kommunerna vid Ule älvdal och området Rokua Geopark. Dessutom fick två avhandlingar hedersomnämnanden.

Minna Heimström har utexaminerats från Östra Finlands universitet och hennes avhandling granskade barnfamiljers upplevelser av delaktighet och samhörighet i kontexten öppna mötesplatser med låg tröskel. I undersökningen utreddes hur delaktighet kommer till uttryck, faktorer som påverkar detta samt hurdana verkningar delaktighet har i barnfamiljers vardag och välmående.

Undersökningen får beröm för att den både är aktuell och framtidsfokuserad samt för att den har nyhetsvärde. Undersökningen svarar också på kommunernas behov av information gällande vilka verkningar förebyggande tjänster och tjänster med låg tröskel har.

Heinströms aktuella och praktiskt inriktade avhandling belönades med ett stipendium på 2 500 euro.

Ett hedersomnämnande för bästa pro gradu-arbete gavs till förvaltningsmagister Josefina Riuttalas avhandling om hantering av bokföring och bokslut för ränteswapavtal inom den kommunala ekonomin som en del av utvecklingen av kommunernas bokslutsrapportering.

Prisbelönt högre YH-avhandling granskade kopplingen mellan kommunikation och regionutveckling          

Hederspriset för bästa yrkeshögskoleavhandling 2018 gick till Riikka Vitikka. I avhandlingen, som avlades inom examensprogrammet för kulturproduktion och kreativ ekonomi vid Oulun ammattikorkeakoulu, granskades kopplingen mellan kommunikation och regionutveckling.

Avhandlingen resulterade i en utvecklingsplan för kommunikationen som genomfördes genom att tillämpa skeden och metoder från servicedesignen. Genom att involvera olika aktörer var målet att samla in information, sporra mål- och intressentgrupper inom kommunikation att delta i utvecklingsprocessen samt se till att utvecklingen sker i rätt riktning.

Avhandlingen får beröm för den goda balansen mellan forskning och praktik, för att den är aktuell och har ett bruksvärde i kommunerna samt för arbetsprocessen  som var praktiskt inriktad och involverade olika aktörer. Arbetets slutresultat är utöver ett omfattande informationspaket även praktiska anvisningar och planer om hur kommunikation och marknadsföring kan genomföras. Processen som användes i undersökningen går att tillämpa också på annat håll, och kan därmed vara en värdefull modell inom kommunsektorn.

Vitikkas arbete belönades med Kommunförbundets stipendium på 2 000 euro.

Ett hedersomnämnande gavs till Anna Kokkonens avhandling ”Transformation i förstaden – Lehtomäki i Kouvola”

Finlands Kommunförbund har sedan 1993 premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning och delat ut ett till två hedersomnämnanden. Kommunförbundet beviljar i år för andra gången också ett hederspris för en avhandling från en yrkeshögskola.

 

Närmare upplysningar:

Minna Heinström, SVM, e-post: minna.heinstrom@savas.fi

Riikka Vitikka, medianom (HYH), e-post: riikka.vitikka@pohjois-pohjanmaa.fi

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet: forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Prisbelönade avhandlingar:

Minna Heinström, Östra Finlands universitet: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181428/

Riikka Vitikka, Oulun ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/155060

 

Avhandlingar som fått hedersomnämnande:

Josefina Riuttala, Tammerfors universitet https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104935

Anna Kokkonen, yrkeshögskolan Metropolia: https://www.theseus.fi/handle/10024/145460

 

Närmare upplysningar om Kommunförbundets pro gradu-hederspris:https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundets-arliga-pro-gradu-hederspris

                                                                                                                                                                  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information