Vilseledning vid ingående av avtal

"Blufföretagen" är åter aktiva

Kommunförbundet har sedan år 2011 då och då gett anvisningar och varnat kommunerna om "blufföretag". Men kommunernas personal byts och "blufföretagen" vaknar i olika delar av landet. Enligt de anmälningar förbundet mottagit är det alltid någon kommun som drabbats. Så också denna höst.

Vi påminner än en gång om att aldrig underteckna eller på annat sätt godkänna ett avtal utan att man läst alla avtalsvillkor omsorgsfullt. Det gäller också bilagor och/eller hänvisningar till allmänna avtalsvillkor. Inom organisationen måste alla veta vilka arbetstagare som har befogenhet att underteckna avtal.

Kommuner som näringsidkare har inte samma rätt som konsumenter att återta en rättshandling. Avtalet binder avtalsparten under hela avtalsperioden enligt de villkor som avtalet ingåtts på.

Om en försäljare eller ett "blufföretag" lyckats få en kommunanställd, som inte har befogenhet att underteckna avtal, att godkänna en räkning måste man utan dröjsmål göra en skriftlig reklamation om saken. I reklamationen är det skäl att konstatera att enligt kommunens mening har inget bindande avtal uppgjorts eftersom det grundar sig på förvillande försäljning och vilseledning vid undertecknandet och därför bestrider kommunen alla krav baserade på det påstådda avtalsförhållandet.  I reklamationen är det också relevant att påpeka att den vilseledda arbetstagaren inte har befogenheter att underteckna kommunens avtal, således är varken avtalet eller dess bilagor bindande för kommunen. Reklamationen kan också skickas per e-post.

Tidigare anvisningar på vår webbsida.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.