Delgivning av beslut

Det offentliga delgivningsförfarandet enligt förvaltningslagen ändras 1.1.2020

Ett meddelande om att en handling lagts fram publiceras i fortsättningen i första hand på kommunens webbplats. Den officiella tidningen används endast i undantagsfall.

Det offentliga delgivningsförfarandet fr.o.m. 1.1.2020

Vid offentlig delgivning hålls en handling (exempelvis ett förvaltningsbeslut) en viss tid framlagd hos myndigheten. Meddelandet om att en handling lagts fram publiceras på kommunens webbplats och vid behov i den tidning ur vilken mottagaren bäst kan antas få information om saken. Om meddelandet i undantagsfall inte kan publiceras på kommunens webbplats, ska det också publiceras i den officiella tidningen.

I vilka situationer används offentlig delgivning enligt förvaltningslagen?

Offentlig delgivning används om vanlig eller bevislig delgivning inte kan användas. Det kan vara fråga om att mottagaren inte är känd eller att mottagaren håller sig undan för delgivningen och delgivningen inte heller kan ske genom mellanhandsdelgivning.

Offentlig delgivning kan därtill användas när en handling ska delges över 30 personer som är kända eller när personernas antal är okänt.

Meddelandet ska innehålla följande uppgifter:

  • vad saken gäller
  • var och till vilken tidpunkt handlingen finns framlagd
  • datum för publicering av meddelandet på webbplatsen
  • delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades

I ett meddelande om att en handling finns framlagd får sekretessbelagda uppgifter inte publiceras.

Publicering av personuppgifter

I ett meddelande om att en handling finns framlagd publiceras endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i meddelandet ska avlägsnas från kommunens webbplats när tidsfristen för framläggningen har löpt ut.

Det offentliga delgivningsförfarandet enligt förvaltningslagen fram till 31.12.2019

Ett meddelande om att en handling finns framlagd ska publiceras i den officiella tidningen och dessutom sättas upp på kommunens anslagstavla eller publiceras i den tidning ur vilken mottagaren bäst kan antas få information om saken. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman