Effektivare återvinning med reviderad avfallslagstiftning

En arbetsgrupp som Miljöministeriet tillsatt har inlett arbetet med att få avfallslagen att uppfylla kraven i EU:s avfallsdirektiv. Revideringsarbetet utgår bland annat från den första JÄTEKIVA-rapporten som genomförts inom ramen för Statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Enligt EU:s mål för cirkulär ekonomi bör målet för återvinningsgraden år 2025 vara minst 55 % och år 2035 rentav 65 %. De hårdare kraven innebär nya radikala åtgärder av alla parter. Den nuvarande återvinningsgraden för kommunalt avfall i Finland är endast 41 %.

Arbetsgruppen har i uppgift att föreslå styrmedel med vilka man uppnår återvinningsmålen för kommunalt avfall och förpackningsavfall samt åtgärder för minskning av uppkomsten av avfall och främjande av återanvändning. Arbetsgruppen dryftar också utvecklingen av avfallsbokföring och rapportering, gränsdragningen mellan avfall och biprodukt och andra ändringar i lagstiftningen som EU-direktiven föranleder.

Arbetsgruppen arbetar från 15.2.2019 till 30.6.2019. Den är brett tillsatt och består av representanter för flera ministerier och intressentgrupper. Kommunförbundet representeras av sakkunniga Tuulia Innala med juristen Marko Nurmikolu som suppleant.

Kommunförbundets mål i arbetsgruppen är att främja den kommunala avfallshanteringens verksamhetsförutsättningar på så sätt att kommunerna har möjlighet att nå de uppsatta målen. Att utveckla en kostnadseffektiv och sorteringsfrämjande insamling av hushållsavfall vid fastigheterna är möjlig endast om kommunerna ansvarar för all sådan insamling av avfall.

Tags
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Ledande jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Ansvarsområden
  • miljöskyddslagstiftning
  • avfallslagstiftning
  • marktäktslagen
  • lagstiftning om miljö- och hälsoskyddet