Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen

Enhetliga och kostnadseffektiva upphovsrättsavtal för kommunerna

Kommunförbundet har förhandlat fram rekommendationsavtal om upphovsrätt med tre betydande upphovsrättsorganisationer (Kopiosto rf, Teosto rf, Gramex rf) till nytta för kommunerna. 

Genom dessa avtal kan kommunerna bland annat

  • lovligt framföra musik i sina kundlokaler samt
  • kopiera, skriva ut och skanna material från en fysisk eller digital källa i kommunens interna förvaltningsverksamhet.

Som intressebevakare för kommunsektorn förhandlar och avtalar Kommunförbundet om nödvändiga avtalsändringar med upphovsrättsorganisationerna samt förhandlar med 1–3 års mellanrum om justeringar av avtalspris. Därtill utövar Kommunförbundet tillsyn och hjälper vid behov kommunerna med tolkning och tillämpning av avtalen.

Kommunförbundet förhandlar, avtalar, informerar och ger råd

Genom avtalen i fråga har hela kommunfältet fått samma tydliga regler för användningen av upphovsrättsskyddat material där upphovsrätten övervakas av upphovsrättsorganisationerna. Samtidigt har man utan tvivel uppnått betydande kostnadsbesparingar för kommunerna, jämfört med en situation där var och en kommun skulle ha individuella avtal.

Kommunförbundet informerar kommunerna om prisjusteringar och andra viktiga ändringar i avtalen eller i tolkningen av dem genom årliga cirkulär. De senaste cirkulären som gäller rekommendationsavtal om upphovsrätt finns på Kommunförbundets webbplats Rekommendationsavtal om upphovsrätt.
 

Kommunförbundet fortsätter bevaka kommunernas intressen i kontakterna med upphovsrättsorganisationerna även i framtiden.  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.