Ny lag höjer den kommunala kulturverksamhetens profil

Lagen om kommunernas kulturverksamhet trädde i kraft 1.3.2019 och den ersätter den över 25 år gamla lagen (728/1992). Lagen ställer upp mål för kulturverksamheten och slår fast de viktigaste uppgiftshelheterna tydligare än tidigare. Lagen ger kommunerna goda möjligheter att profilera sig, utnyttja lokala aktörer och bygga upp kulturverksamheten så att kommuninvånarna hörs och involveras. Lagen stärker kulturens betydelse och ställning som basservice i kommunen. Kommunen förutsätts själv utvärdera sin verksamhet och även delta i den nationella utvärderingen av basservicen.

Lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) innehåller bestämmelser om ordnandet av kommunernas kulturverksamhet samt om verksamhetens mål, om uppgifter och samverkan inom verksamheten, om invånarnas deltagande i verksamheten, om framställande av information om och utvärdering av verksamheten samt om statlig finansiering för och en utvecklingsuppgift inom verksamheten. 
Med kommunens kulturverksamhet avses i lagen den verksamhet genom vilken kommunen främjar skapande och utövande av, tillgång till och bruk av kultur och konst samt konst- och kulturfostran och kulturarv.

Lagen syftar först och främst till att stödja människors möjligheter till kreativt uttryck och kreativ verksamhet samt till att skapa och uppleva kultur och konst. För det andra är syftet att främja alla befolkningsgruppers likvärdiga möjligheter till och deltagande i kultur, konst och bildning. Ett tredje syfte är att stärka befolkningens välfärd och hälsa samt delaktighet och samhörighet genom kultur och konst. Och ett fjärde syfte är att genom kultur och konst skapa förutsättningar för utvecklingen av lokal och regional livskraft och kreativ verksamhet som stöder livskraften.
I lagen förklaras tydligare än tidigare vilka uppgiftshelheter inom kulturverksamheten kommunen ska ordna, och att kommunen vid ordnandet av uppgifterna ska beakta lokala förhållanden och resurser samt behoven hos olika befolkningsgrupper.

Kommunen kan ordna kulturverksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt, exempelvis genom att understöda eller köpa tjänster. Kommunen ska ge akt på att tillräcklig och mångsidig expertkompetens anlitas vid ordnandet av kulturverksamheten. För att ordna kulturverksamheten kan kommunen utnyttja kunnandet inom den egna organisationen eller få den kunskap som behövs till exempel via de aktörer kommunen understöder eller de tjänster den köper. 

När kulturverksamheten ordnas ska kommunen beakta all annan sådan verksamhet inom kommunens område som grundar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), museilagen (729/1992), teater- och orkesterlagen (730/1992) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).
Lagen uppmuntrar kommunerna till samarbete både inom den egna organisationen och tillsammans med andra aktörer för att lagens syften ska främjas och kommunens uppgifter genomföras. Det är möjligt att mer än tidigare planera verksamheten och avtala om arbetsfördelningen i samverkan med andra kommuner och med tredje sektorn. 

Nytt i lagen är att den innehåller en utvecklingsuppgift som anvisas av Undervisnings- och kulturministeriet. Det är inte frågan om en obligatorisk ny uppgift, utan en frivillig uppgift för kommuner och andra aktörer. Utvecklingsuppgiften kräver en separat bidragsansökan. Den som utför en utvecklingsuppgift ska med avseende på uppgiften ha mångsidig kännedom om kulturverksamheten på nationell eller regional nivå och tillräcklig kompetens.

Kommunen beviljas statsandel för ordnandet av kulturverksamhet som en del av statsandelen för kommunal basservice. I samband med revideringen av lagen skedde ingen utökning på denna punkt i förhållande till de uppgifter som kommunerna ålagts. Varje kommun fastställer självständigt hur kulturverksamheten ska förvaltas och bestämmer verksamhetens serviceinnehåll, prioriteringar och omfattning; likaså vilket kunnande som krävs och vilka samarbetsformerna och aktörerna ska vara. 

Etiketter